Navigacija

HHP412 - Projektovanje procesa u hemijskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje procesa u hemijskom inženjerstvu
Akronim HHP412
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Mehaničke operacije, Toplotne operacije i Operacije prenosa mase Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izbora osnovne procesne opreme u procesima prvenstveno hemijske kao i drugih industrijskih grana. Upoznavanje sa metodologijom projektovanja procesa i opreme se vrši upotrebom softverskih programa za projektovanje. Samostalna izrada dela tehnološkog projekta na osnovu projektnog zadatka. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanje iz projektovanja glavne procesne opreme i procesa koristeći softver za projektovanje procesa („Design II“, ChemCad itd.), u cilju provere rada delova postojećih realnih industrijskih postrojenja kao i projektovanje nove opreme i novih postrojenja. Upoznavanjem sa timskim radom studenti sagledavaju ulogu i značaj rada pojedinca u inženjerskom timu. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vrste projekata i podloge za projektovanje. Izvori informacija za projektovanje. Kreiranje tehnoloških šema u skladu sa tehnološkim procesom. Materijalno i energetsko bilansiranje procesa. Bilansiranje procesa sa proverom bilansa toplotnih uređaja (razmenjivači toplote, procesne peći itd.), dvofaznih i trofaznih separacionih posuda sa proračunom geometrije. Simulacija procesa sa destilacionim i apsorpcionim kolonama (izračunavanje broja idealnih podova, refluksnog odnosa, određivanje podataka o ravnoteži para –tečnost, praćenje kvantiteta i kvaliteta dobijenih proizvoda). Definisanje osnovnih režima strujanja u cevovodima sa dvofaznim strujanjem. Osnovna objašnjenja o efikasnosti i optimizaciji procesa. Osnovna investiciona ulaganja u proces i opremu.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe i rad na računarima.
  Literatura
  1. "Design „ Refernence Manual, www.winsim.com, 2013
  2. Ludvig, E, Applied Process Design for chemical and petrochemical plants, Volume 1,2 i3, 1979
  3. W. D. Seider, J. D. Seider, D. R. Lewinn, Product and Process Design Principles. Synthesis, Analysis and Evaluation, John Wiley and Sons, 2003.
  4. G. Towler, R. Sinnott, Chemical Engineering Design. Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Butterworth-Heinemann, 2008.Engineering Calculations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
  5. J. R. Cooper, R. W. Penny, J. R. Fair, S. M. Walas, Chemical Process Equipment, Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 1988
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe i rad na računarima. Izrada projekta dela postrojenja za prečišćavanje nafte ili gasa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti 50
  Kolokvijumi 20
  Seminari