Navigacija

D175 - Fizika čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika čvrstog stanja
Akronim D175
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa opštim principima fizike čvrstog stanja, koji su od značaja u tehnološkim postupcima projektovanja i izradi mikroelektronskih komponenti. Kroz program predmeta studenti se osposobljavaju za koncipiranje tehnoloških procesa izrade materijala i komponenti za primenu u integrisanoj tehnici. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa osnovama fizike čvrstog stanja koje predstavljaju neophodan alat za studente inženjerstva materijala. Program obuhvata zonalni model čvrstog tela, elektronske transportne procese, difuzione procese, rekombinacione procese, termoelektronsku emisiju i heterospojeve.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave I Zonalni model čvrstog tela ; • Dozvoljene i zabranjene zone ; • Blohove talasne funkcije ; • Dinamika elektrona u kristalu ; • Elektronska lokalizovana stanja ; II Elektronski transportni procesi ; • Bolcmanova kinetička jednačina ; • Fermijev kvazi-nivo ; • Koncentracija, pokretljivost i provodnost elektrona i šupljina ; • Drift i difuzija ; • Galvanomagnetni, termoelektrični i termomagnetni efekti ; III Difuzioni i rekombinacioni procesi ; • Difuzione struje nosilaca ; • Vreme života nosilaca ; • Indirektna i površinska rekombinacija nosilaca ; • Termoelektronska emisija ; IV Heterospojevi ; • Metal-poluprovodnik spojevi ; • Poluprovodnik-poluprovodnik spojevi ; • p-n spojevi •
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. 1. Ashcroft N. W., Mermin N. D., Solid state physics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976.
   2. 2. Animalu A. O. E., Inttermediate quantum theory of crystalline solids, Prentince Hall Inc. Enlewood Clifts, New Jersey, 1981.
   3. 3. Kiselev V. F., Kozlov S. N., Zootev A. V., Osnovi fiziki poverhnosti tverdogo tela, Mir, Moskva, 1999. ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 65
   Seminari 35