Navigacija

D122 - Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima

Specifikacija predmeta
Naziv Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima
Akronim D122
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente osposobi da rade na izolovanju ili biotehnološkoj proizvodnji aktivnih materija koje bi efikasno mogle biti primenjene u kozmetičkom preparatu. Takođe je cilj, da student stekne znanja i veštine iz formulisanja i proizvodnje bioaktivnih kozmetičkih proizvoda. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu student treba da bude u stanju da koristi specijalizovano znanje koje će mu omogućiti da pravilno bira aktivne komponente za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, kreira bezbedne i kvalitetne proizvode, vodi i unapređuje procese za njihovu proizvodnju, adekvatno ih čuva i kontroliše njihov kvalitet.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa aktivnim materijama koje se koriste u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, njihovim delovanjem na kožu, načinom proizvodnje i formulisanja, kao i metodama inkapsulacije i kontrolisanog otpuštanja. Nastava obuhvata sledeća poglavlja: Kozmeceutici; Interakcija aktivne supstance i kože; Aktivne materije biljnog porekla;aktivne materije dobijene biotehnološki; vitamini; hidroksi kiseline, proteini i peptidi; polisaharidi; antioksidansi; lipidi; zaštita aktivnih komponeneta .
   Sadržaj praktične nastave Semanarski rad je vezan za izbor aktivne komponente, njene karakteristike i delovanje na kožu, mogućnost proizvodnje, prečišćavanja i karakterizacije.
   Literatura
   1. S.Šiler-Marinković , Aktivne materije u kozmetičkim proizvodima, ISBN 86-7401-200-0, TMF, Beograd , (2004) , 172 str
   2. M. Paye, A.´ O. Barel, H. I. Maibach, Handbook of cosmetic science and technology, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz prezentacije gradiva na video bimu i diskusiju tokom odbrane seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30