Navigacija

D111TT - Tehnička vlakna

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnička vlakna
Akronim D111TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje savremenim teorijskim i praktičnim znanjima koja se odnose na dobijanje tehničkih vlakana, njihovu strukturu i svojstva, kao i oblast primene. Stečena znanja razviće sposobnost za multidisciplinarni pristup novim materijalaima i novim tehnologijama, kritičke analize postojećih znanja i samostalno definisanje novih ideja u istraživanjima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da znanja iz oblasti tehničkih vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u naučno-istraživačkom i stručnom radu u oblasti tekstilih i tehničkih materijala. Studenti će ovladati fundamentalnim znanjima o savremenim postupcima formiranja tehničkih vlakana, razviti sposobnost kritičke analize postojećih znanja i predviđanja ponašanja tehničkih vlakana u preradi i eksploataciji. Takođe, studenti se osposobljavaju da vode istraživanja, osmišljavaju projektne zadatke koji rezultuju novim saznanjima, vode kritički dijalog u naučnoj i stručnoj oblasti i donose strateške odluke.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata produbljena znanja iz hemije i tehnologije tehničkih vlakana, sa posebnim osvrtom na teoriju formiranja vlakana specijalnih svojstava, njihovu strukturu i svojstva, kao i njihov uticaj i značaj u razvoju novih materijala i novih tehnologija.
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu.
   Literatura
   1. Technical Textiles, eds. A.R.Horrocks, S.C.Anand, Woodhead Publishers Ltd., Cambidge, 2000
   2. R.S.Jovanović, IV “Sintetizovana organska vlakna”, Edicija: “Nauka o vlaknima i tehnologiji vlakana”, Građevinska knjiga, Beograd, 1990
   3. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers, Russian Journal of Applied Chemistry.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu seminarskih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60