Navigacija

BBI311 - Sirovine u biotehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Sirovine u biotehnologiji
Akronim BBI311
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sirovine u biotehnologiji omogućava studentima da dobiju osnovna naučna znanja o poreklu, sastavu i primeni sirovina u biotehnološkoj proizvodnji, načinima njihovog čuvanja, nadzora i ocene kvaliteta .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, kolokvijum i seminarski rad studenti sagledavaju uticaj i značaj sirovina na kvalitet finalnog biotehnološkog proizvoda. ; Stečeno znanje će moći da primene za različite biotehnološke proizvodnje. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Priprema sirovina koje ulaze u sastav hranljive podloge ; Voda – pomoćna sirovina u biotehnološkoj proizvodnji ; Osnovna podela sirovina prema dominantnoj komponenti sirovine - kao izvor ugljenika i energije, azotnih materija i biogenih elemenata. ; Podela sirovina u biotehnologiji prema nastanku (primarne, sekundarne, otpadne). ; i poreklu: ; 1. Sirovine biljnog porekla ; a) Primarne – mono i oligosaharidi, polisaharidi – skrob, celuloza, inulin ; b) Sekundarne –melasa, hidrol, hidrolizati drveta, voda od močenja kukuruza ; c) Otpadne – iz prerade voća i povrća i lignocelilozne – sulfitni lug, biljni ostaci ; 2. Sirovine životinjskog porekla ; a) Primarne – laktoza, živ.masti ; b) Sekundarne – surutka, kazein ; c) Otpadne –hitin, otpadni materijal mesne industrije, komunalni i kućni otpad ; 3. Sirovine mikrobnog porekla – kvasac, ekstrakti kvasca, otpadna mikrobna biomasa Ugljovodonične sirovine ; Hemijski i biološki nadzor sirovina. ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. V. Marić, Sirovine u biotehnologiji, Stručna i poslovna knjiga, Zagreb, 2000.
  2. W. Crueger and A. Crueger, Substrates for Industrial Fermentation In: Biotechnology, A Textbook of Industrial Microbiology, Sinauer Associates, Sunderland, 1984.
  3. S. Siler Marinković, Mikrobna biomasa, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, 2006.
  4. A. Cejka, Preparation of media, In: Biotechnology, A Compresentive Tretease, vol.2, Verlag Chemie, Weinheim, Germany, 1985.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 0
  Metode izvođenja nastave Nastava iz ovog predmeta je teorijska, uz korišćenje video prezentacije a praktično izvođenje vežbi izvodiće se u predmetu Biotehnološki praktikum II. Provera znanja tokom predavanja vršiće se preko kolokvijuma (1) i seminarskog rada (1).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20