Navigacija

14TET322 - Bioaktivna vlakna i polimeri

Specifikacija predmeta
Naziv Bioaktivna vlakna i polimeri
Akronim 14TET322
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta „Tekstilna vlakna“ Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa fizičko-hemijskim osnovama dobijanja bioaktivnih vlakana i osposobi ih za rad na razvoju i primeni ovih vlakana.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz oblasti biološki aktivnih vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima i u oblasti prometa tekstilnim sirovinama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet daje znanja vezana za bioaktivna vlakna koja predstavljaju posebnu klasu vlakana specijalne namene i obuhvataju vlakna koja se od konvencionalnih vlakana razlikuju po svojim svojstvima i oblastima primene. Predmetom su obuhvaćeni: klasifikacija bioaktivnih vlakana; struktura i svojstva polimera i vlakana pogodnih za dobijanje biološki aktivnih vlakana; fizičko-hemijski osnovi dobijanja bioaktivnih vlakana; vlakna sa programiranom biološkom aktivnošću (antimikrobna vlakna, anestezijska vlakna, hemostatička vlakna, vlakna sa antikoagulantnom aktivnošću, radiaktivna vlakna, bioaktivna vlakna sa kombinovanom aktivnošću, biološki aktivna vlakna kao veštački depoi hormona); vlakna sa katalitičkom aktivnošću; kao i modelovanje postupka dobijanja vlakana sa programiranom biološkom aktivnošću. ;
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu
   Literatura
   1. Interni materijal Katedre za TI u redakciji P. Škundrić, M.Kostić
   2. beleške sa predavanja
   3. Bioactive Fibers and Polymers, ed. J.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu domaćih zadataka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari