Navigacija

14MBIB12 - Molekularna dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv Molekularna dijagnostika
Akronim 14MBIB12
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom mikrobiologija, biohemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o molekularnim tehnikama baziranim na genetskom materijalu koje se koriste za identifikaciju (mikro)organizama
  Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska znanja o molekularnoj osnovi za sistematiku živih bića, teorijska i praktična znanja o primeni 16/18 S rRNK molekula za identifikaciju organizama, teorijska i praktična znanja o molekularnim tehnikama za analizu kompleksnih mikrobnih ekosistema u hrani i vodi kao i u drugim biološkim materijalima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijske osnove o sistematici živih bića baziranoj na DNK sekvencama, potom i prednosti molekularnih metoda za analizu (kompleksnih) mikrobnih ekosistema. ; Akcenat predmeta je na objašnjenu principa i interpretaciji podataka dobijenih pomoću sledećih molekularnih tehnika: izolacije nukleinskih kiselina, tehnike Pi-Si-Ar; detekcije na osnovu ligacije, hibridizacije sa DNK probama na ćelijskom nivou ili na platformama DNK čipovima, tehnike profilisanja poput tehnike gel elektroforeze u prisustvu gradijenta denaturišuće komponente. Predmet će takođe dati osnove za bioinformatičke analize koje uključuju pretraživanje javnih baza podataka i poređenje i identifikaciju DNK sekvenci. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktičnu nastavu čine laboratorijske vežbe koje uključuju primenu nekih od teorijski izučenih molekularnih tehnika za dijagnostiku model ekosistema. ; Bioinformatičke vežbe uključuju analizu 16S ili 18S rRNK sekvenci u softverskim paketima ClustalX i ARB i pretraživanje javnih baza podataka. ;
  Literatura
  1. Prescott, L. M., J. P. Harley, and D. A. Klein. 2005. Microbiology Mc Graw Hill Higher Education ISBN: 978-0-07-255678-0
  2. K. Zengler Accessing Uncultivated Microorganisms: from the Environment to Organisms and Genomes and Back 2008 . ASM Press, Herndon, VA; 2008 ISBN: 978-1-55581-406-9
  3. M. Osborn, C Smith Molecular Microbial Ecology (Advanced Methods) 2007 Taylor & Francis ISBN-10: 1859962831
  4. Skripte sa predavanja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava (laboratorijske i bioinformatičke vežbe), seminar.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20