Navigacija

14HFI48 - Projektovanje uređaja i aparata u farmaceutskoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje uređaja i aparata u farmaceutskoj industriji
Akronim 14HFI48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet predstavlja nastavak predmeta osnovi projektovanja, u cilju proširivanja teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za projektovanje uređaja i aparata u farmaceutskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, računske primere i izradu samostalnog projekta, studenti stiču znanje o postupcima dimenzionisanja i detaljnog projektovanja uređaja i aparata koji rade u uslovima povišene ili snižene temperature, nadpritiska ili vakuuma u farmaceutskim postrojenjima. Preko razmatranja faza projektovanja, predviđeno je da se studentima približe primeri iz inženjerske prakse.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija aparata u procesnoj industriji. Osnovni principi projektovanja konstrukcije aparata: uticaj tehnoloških zahteva, konstruisanje i mogućnost izrade i montaže, prilagođavanje konstrukcije zahtevima koji važe u farmaceutskoj industriji (GMP, FDA, nacionalni standardi i regultative). Tipska i namenska oprema u farmaceutskoj industriji. Oprema pod pritiskom - pregled kategorija prema Evropskoj PED direktivi. Uticaj lokacijskih faktora i montaže. Stepen sigurnosti. ; Određivanje zapremine i geometrijskih mera aparata. Zahtevi koje je potrebno ispuniti pri projektovanju uređaja i aparata prema važećim SRPS EN standardima. Tankozide i debelozide konstrukcije aparata. Osnove naponskog stanja u tankozidim aparatima. Definisanje broja i mesta priključaka na aparatu (cevni priključci, otvori za prolaz mešalice, revizioni otvori). Problemi zaptivanja aparata koji rade u sterilnim uslovima proizvodnje. Uređaji za proizvodnju čvrstih oblika u FI. Specifičnosti transporta fluida cevima u FI. Osnove projektovanja pneumatskog transporta čvrstih oblika (prahova i granulata).
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe obuhvataju primere projektovanja konstrukcije aparata u FI: ; 1. dimenzionisanje duplikatorske posude - bioreaktora, ; 2. projektovanje sistema za mehaničko mešanje i zaptivnog prirubnog spoja na otvoru za prolaz mešalice, ; 3. dimenzionisanje prihvatnog rezervoara i ; 4. dimenzionisanje cevovoda i prateće opreme.
  Literatura
  1. Predavanja predmetnih nastavnika i materijal sa računskih vežbi
  2. B. Bugarski, Projektovanje procesa i uređaja u biotehnologiji i biohemijskom inženjerstvu, Akademska misao, Beograd, 2005.
  3. M. Rakin, S. Putić, N. Tomović, B. Gnjatović, Oprema u farmaceutskom inženjerstvu, priručnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
  4. M. Isailović, M. Bogner, Tehnički propisi o posudama pod pritikom, SMEITS, Beograd, 2003.
  5. J.L. Couper, W. Roy Penney, J.R. Fair, S. Walas, Chemical Process Equipment Selection and Design, Elsevier - Gulf Professional Publishing, 2005.
  6. Standard SRPS EN 13445, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2010.
  7. C. Matthews, Engineers' guide to pressure equipment, Professional Engineering Publishing, London, 2001.
  8. S. C. Gad, Pharmaceutical manufacturing handbook, production and processes, Wiley, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računski primeri u učionici (korišćenje video projektora, grafoskopa i table). Rad projekta korišćenjem licenciranih CAD programskih paketa u manjim grupama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20