Navigacija

14D107TT - Medicinski tekstil

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinski tekstil
Akronim 14D107TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje fundamentalnim znanjima koja se odnose na dobijanje, strukturu, svojstva i primenu medicinskog tekstila. Stečena znanja razviće sposobnost za multidisciplinarni pristup novim tekstilnim materijalima i novim tehnologijama, razvoju novih medicinskih tekstilnih materijala, kao i samostalno definisanje novih ideja u istraživanjima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da znanja iz oblasti medicinskog tekstila mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u naučno-istraživačkom i stručnom radu u oblasti tekstilih i tehničkih materijala. Studenti će ovladati fundamentalnim znanjima o savremenim medicinskim tekstilnim matrijalima i proizvodima, razviti sposobnost kritičke analize postojećih znanja i predviđanja ponašanja medicinskog tekstila u eksploataciji. Takođe, studenti se osposobljavaju da vode istraživanja, osmišljavaju projektne zadatke koji rezultuju novim saznanjima, vode kritički dijalog u naučnoj i stručnoj oblasti i donose strateške odluke.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata fundamentalna znanja iz oblasti medicinskog tekstila, sa posebnim osvrtom na procese i postupke dobijanja, strukturu i svojstva, i moguću primenu. Obuhvata nove materijale za tretiranje rana i previjanje, implantabilne medicinske materijale, veštačke depoe lekovitih preparata i tekstilne materijale i proizvode za kompresionu terapiju.
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu.
   Literatura
   1. Bioactive Fibers and Polymers, ed. J.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   2. Medical Textiles, ed. S.Anand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
   3. Textiles and the Skin, eds. P.Elsner, K.Hatch, W.Wigger-Alberti, Karger, Basel, 2003
   4. Biofunctional Textiles and the Skin, eds. U.-C.Hipler, P.Elsner, Karger, Basel, 2006
   5. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu seminarskih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40