Navigacija

14BBI30 - Biotehnološki praktikum 1

Specifikacija predmeta
Naziv Biotehnološki praktikum 1
Akronim 14BBI30
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Odslušana Organska hemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Obučavanje studenata za korišćenje biohemijskih metoda za dokazivanje i određivanje koncentracije najvažnijih prirodnih proizvoda koje su neophodne za praćenje toka biohemijskih procesa. U okviru kursa studenti primenjuju metode za određivanje sadržaja proteina, prečišćavanje proteina i određivanje enzimske aktivnosti, kao i primena ovih metoda u optimizaciji postupaka proizvodnje enzima i određivanju kinetičkih konstanti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle završenog kursa student treba da vlada tehnikama i metodima neophodnim za rad u biohemijskoj laboratoriji. Tokom kursa student stiče osnovna znanja o izolovanju bioaktivnih ćelijskih sastojaka (proteina i vitamina) i njihovom daljem prečišćavanju, identifikovanju i karakterisanju. Pored toga, studenti su obučeni za matematičku obradu, tumačenje i grafičko prikazivanje eksperimentalnih rezultata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bojene reakcije karakteristične za proteine (opšte i specifične). Taložne reakcije za proteine. Kvantitativna analiza proteina (spektrofotometrijske i fluorometrijske metode). Određivanje redukujućih šećera i ukupnih šećera. Određivanje koncentracije vitamina C. Metode razaranja ćelijskog zida. Metode razdvajanja i prečišćavanja proteina. Elektroforetska detekcija proteina. Metode i softverski paketi za određivanje enzimske aktivnosti i kinetičkih konstanti enzimskih reakcija.
  Sadržaj praktične nastave Određivanje koncentracije vitamina C pomoću Tilmansovog reagensa. Određivanje redukujućih šećera. Dokazivanje proteina bojenim reakcijama i kvantitativna analiza proteina metodama po Loriju i Bradfordu. Izolovanje i prečišćavanje intracelularne invertaze iz pekarskog kvasca. Određivanje aktivnosti dobijenih enzimskih preparata spektrofotometrijskim metodama. Izračunavanje faktora prečišćavanja enzima. Elektroforetsko karakterisanje proteina. Ispitivanje uticaja pH, temperature, početne koncentracije enzima i supstrata na aktivnost enzima. Određivanje kinetičkih konstanti i prikazivanje rezultata u MS Excel-u.
  Literatura
  1. Mikkelsen S. R., Corton E: Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, 2004.
  2. Šiler-Marinković S., Knežević Z., Bezbradica D., Biohemijski praktikum'' (interni materijal).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1 2
  Metode izvođenja nastave Predavanje, laboratorijske vežbe, računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari