Навигација

ТЕТ101 - Општа хемија

Спецификација предмета
НазивОпшта хемија
АкронимТЕТ101
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање основним хемијским појмовима и законитостима. Савладавање хемијских прорачуна и основних лабораторијских операција. Овладавање појмовима хемијске равнотеже. Упознавање са особинама хемијских елемената и њихових једињења на основу општих законитости, електронске конфигурације атома и врсте везе између атома. Упознавање заједничких особина елемената према њиховом положају у Периодном систему елемената.
  Исходи учења (стечена знања)Коришћење теоријских и практичних стручних знања о основним хемијским појмовима и законитостима. Примењивање хемијских прорачуна које укључује критичко разумевање и повезивање теорије и експеримената. Интеграција знања стечених проучавањем својстава елемената и њихових једињења према положају у Периодном систему елемената.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни хемијски закони. Периодни систем елемената. Типови хемијске везе ; (јонска веза, ковалентна веза, метална веза). Термохемија. Међумолекулске силе. ; Дисперзни системи. Прави раствори. Колоиди. Брзина хемијске реакције. ; Основи хемијске равнотеже. Равнотежа у хомогеним системима. ; Равнотежа у растворима електролита: киселине, базе и соли. ; Равнотежа у хетерогеним системима. Реакције оксидације и редукције. ; Проучавање својстава елемената и њихових једињења у зависности од положаја у Периодном систему.
  Садржај практичне наставеСмеша. Релативна атомска маса и моларна маса. Стехиометрија. Гасни закони. Раствори. Електролити и реакције јонске измене. Колоиди. ; Хемијска равнотежа у хомогеним системима. Киселине, базе, соли. ; Производ растворљивости. ; Упознавање својстава неких важнијих елемената и њихових једињења.
  Литература
  1. М. Драгојевић, М. Поповић, С. Стевић, В. Шћепановић, Општа хемија, I део, ТМФ, Београд, 1999.
  2. Д. Полети, Општа хемија, II део, Хемија елемената, ТМФ, Београд, 2011.
  3. С. Грујић, А. Дапчевић, С. Јевтић, М. Николић, Ј. Роган, Општа хемија I Практикум, ТМФ, Београд, 2011.
  4. С. Грујић, А. Дапчевић, С. Јевтић, М. Николић, Ј. Роган, Општа хемија II Практикум, ТМФ, Београд, 2013.
  5. М. Поповић, Д. Васовић, Љ. Богуновић, Д. Полети, О. Ћуковић, Збирка задатака из Oпште хемије, ТМФ, Београд, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставепредавања, експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари