Навигација

проф. др Марија Николић

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 156а

011/3303804
локал621
Научна областХемија Макромолекула
Датум избора у звање 26. новембар 2020.

Предмети

14Д11414Д114 - Реологија полимера
14МЗХ1414МЗХ14 - Хемија макромолекула
14МИМБПМ14МИМБПМ - Биодеградабилни полимерни материјали
14МИМФ1914МИМФ19 - Синтеза функционалних полимера
14МННТ14МННТ - Наноматеријали и нанотехнологије
14МХПИ1014МХПИ10 - Функционални и наноструктурни полимери
Д163Д163 - Принципи синтезе полимера
ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
МИМП1МИМП1 - Реологија полимера
МТЕТ22МТЕТ22 - Реологија полимера
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија
ХПИ39ХПИ39 - Хемија макромолекула
ХПИ410ХПИ410 - Реологија полимера

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marija Nikolić, Rada Petrović, Đorđe Veljović, Vladan Ćosović, Nadežda Stanković и Jasna Đonlagić, Effect of sepiolite organomodification on the performance of PCL/sepiolite nanocomposites, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 97, 2017, pp. 198-209; 10.1016/j.eurpolymj.2017.10.010
 2. Мелина Калагасидис Крушић, Danijel Dankovic, Марија Николић и Jovanka Filipovic, Poly(acrylamide-co-itaconic acid) and semi-IPNS with poly(ethylene glycol): Preparation and characterization, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 205, 16, 2004, pp. 2214-2220

Менторство

Докторске академске студије

 • Утицај структуре цикличних мономера на ток анјонске полимеризације и својства винил-терминираних полисилоксана, Алиса Златанић, 27.09.2019.
 • Нaнoкoмпoзити сa aнтимикрoбним свojствимa синтeтисaни фoтoрeдукциjoм joнa срeбрa нa пoвршини нaнoкристaлa титaн(IV)-oксидa рaзличитих oбликa дeпoнoвaних нa тeкстилним мaтeриjaлимa, Милица Милошевић, 27.09.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза и карактеризација умрежених поли(ε-капролактона) различитог степена умрежења, Александра Лилић, 28.12.2020.
 • Синтеза и карактеризација полиуретана на бази полиола из сојиног уља, Милица Ловрић, 27.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација биодеградабилних триблок кополиестара на бази поли(ε-капролактона), поли(бутилен-сукцината) и поли(бутилен-адипата), Милена Антић, 29.09.2016.
 • Припрема и својства нанокомпозита на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) и органо-модификованих сепиолита, Сара Крповић, 16.09.2016.
 • Припрема и својства нанокомпозита на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) и органо-модификованих глина, Наташа Ђорђевић, 30.09.2013.

Основне академске студије

 • Утицај састава блок кополимера поли(ε-капролактона) и поли(бутилен-сукцината) на хидролитичку разградњу, Тамара Бабић, 30.09.2020.
 • Контролисано отпуштање ибупрофена из филмова на бази поли(ε-капролактона) и поли(ε-капролактон)/поли(бутилен-сукцинат) мултиблок кополимера, Јана Ђорђевић, 30.09.2020.
 • Припрема микросфера на бази мултиблок кополимера за контролисано отпуштање лекова, Марија Дујовић, 30.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација полимерних мрежа на бази разгранатих поли(ε-капролактона) различитих дужина грана, Катарина Васић, 26.09.2019.
 • Припрема и карактеризација нанокомпозита поли(млечне киселине) и органомодификованог зеолита, Милица Вилотијевић, 25.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација полимерних мрежа на бази поли(ε-капролактона) са различитим бројем грана, Александра Лилић, 25.09.2019.
 • Испитивање биодеградабилности блок кополимера поли(ε-капролактона) и поли(бутилен-сукцината) методом закопавања у земљи, Милица Чакаревић, 12.07.2019.
 • Припрема и карактеризација нанокомпозита поли(млечне киселине) и органомодификованих сепиолита, Милица Радомиловић, 26.09.2018.
 • Испитивање утицаја врсте нанопуниоца на хидролитичку разградњу нанокомпозита на бази поли(млечне киселине) и органомодификованих сепиолита, Даница Шаренац, 06.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација триблок кополимера поли(ε-капролактон)-поли(бутилен-сукцинат)-поли(ε-капролактона), Милена Антић, 30.09.2015.
 • Синтеза и испитивање реолошких својстава растопа поли(бутилен-сукцината) различитих моларних маса, Сара Крповић, 30.09.2015.
 • Хемијска модификација и примена наноглина у нанокомпозитима на бази поли(ε-капролактон)-поли(етилен-оксид) диблок кополимера, Јелена Радивојевић, 30.09.2014.
 • Оптимизација услова добијања микросфера на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) за контролисано отпуштање лекова, Даринка Анђелковић, 24.09.2010.