Навигација

ЗП101 - Општа хемија 1

Спецификација предмета
НазивОпшта хемија 1
АкронимЗП101
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс је конципиран тако да пружи фундаментална знања из области опште хемије и да представља основу за све остале курсеве хемије и хемијске технологије. Студенти се упознају са основним хемијским појмовима, структуром атома, типовима хемијских веза, грађом јонских и молекулских једињења, метала и легура. Такође се упознају са својствима дисперзних система (раствора) и основним појмовима из хемијске кинетике.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основним хемијским појмовима и законитостима. Савладавање хемијских прорачуна и основних лабораторијских операција.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМатерија и енергија. Основни хемијски закони. Термохемија. ; Модели атома и Периодни систем елемената. Типови хемијске везе (Луисова концепција хемијске везе, јонска веза, ковалентна веза, метална веза). Теорија валентне везе и геометрија молекула. Теорија молекулских орбитала. Међумолекулске силе. ; Дисперзни системи. Прави раствори. Раствори чврстих, течних и гасовитих супстанци у течностима. Колоиди. Брзина хемијске реакције.
  Садржај практичне наставеСмеша. Релативна атомска маса и моларна маса. Стехиометрија. Раствори електролита и јонске реакције. Брзина хемијске реакције. Термохемија. ; Гасни закони. Израчунавања на основу хемијске формуле и хемијских једначина (стехиометрија). Енергетске промене при хемијским реакцијама. Раствори. Особине разблажених раствора.
  Литература
  1. М. Драгојевић, М. Поповић, С. Стевић, В. Шћепановић, Општа хемија, I део, ТМФ, Београд, 1999.
  2. С. Грујић, А. Дапчевић, С. Јевтић, М. Николић, Ј. Роган, Општа хемија I Практикум, ТМФ, Београд, 2011.
  3. М. Поповић, Д. Васовић, Љ. Богуновић, Д. Полети, О. Ћуковић, Збирка задатака из Опште хемије, ТМФ, Београд, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, колоквијуми, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари