Navigacija

Konačne rang liste i obaveštenje za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija - treći upisni rok

Vesti o upisu

Konačne rang liste za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija možete preuzeti ovde.

Upis će se obavitu u ponedeljak 28. septembra u 10 časova. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u navedenom terminu, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi odgovarajućeg studijskog programa. Zbog toga je neophodno da svi kandidati dođu u Studentsku službu fakulteta tačno u predviđeno vreme i sa dokumentacijom koja je pripremljena u skladu sa sledećim uputstvom.

Za upis su neophodna dokumenta:

  • overene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole kao i svedočanstvo o završnom ispitu (originali se ne dostavljaju; ako su overene kopije dostavljene prilikom prijave na konkurs, nije neophodno ponovo ih dostaviti)

  • izvod iz matične knjige rođenih (samo za strane državljane)

  • jedan popunjen obrazac ŠV-20 (tačke 2-6 popuniti identično kao u primeru, a preostale tačke popuniti ličnim podacima, izuzev broja indeksa, studijskog programa i načina finansiranja)

  • indeks sa zaštitnom folijom (popuniti kao što je navedeno u primeru)

  • dve fotografije (3,5 x 4,5 cm) - jednu zalepiti na ŠV-20 obrazac i jednu na predviđeno polje u indeksu (ne lepiti zaštitnu foliju)

  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere - 100,00 dinara na račun 840-1441666-69, poziv na broj 80200, svrha uplate: za Centar za razvoj karijere, primalac: TMF Beograd, Karnegijeva 4

  • dokaz o uplati osiguranja - 300,00 dinara na račun 840-1441666-69, poziv na broj 300, svrha uplate: osiguranje studenata, primalac: TMF Beograd, Karnegijeva 4

  • dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajuće studente) - 16.500,00 dinara na račun 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: prva rata školarine, primalac: TMF Beograd, Karnegijeva 4.

Molimo kandidate da na vreme nabave neophodni ŠV-20 obrazac i indeks (mogu se nabaviti u skriptarnici u maloj zgradi Fakulteta) i popune ih prema uputstvima koja su data u primerima iznad. Svojeručni potpis je obavezan na oba dokumenta. Kandidati ne moraju lično da predaju dokumenta za upis.

Prilikom boravka u zgradi Fakulteta neophodno je stalno korišćenje zaštitnih maski.