Navigacija

Sistem menadžmenta

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je uspostavio, održava i permanentno unapređuje kvalitet u procesima obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, ispunjavanjem svih zahteva relevantnih međunarodnih standarda:

U decembru 2015. je uspešno sprovedena resertifikaciona provera integrisanog sistema menadžmenta od strane sertifikacionog tela YUQS, Beograd i otpočeo drugi ciklus sertifikacije na TMF-u.