Navigacija

ZP40 - Održivi razvoj

Specifikacija predmeta
Naziv Održivi razvoj
Akronim ZP40
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Inženjerska ekonomija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje i primena koncepta i principa održivog razvoja, usklađivanje tehnološke promene u Srbiji sa ekološkim principima i načelima socijalne ravnoteže. Održivost savremene ekonomske strukture sa procesima koji su ekonomski, socijalno i ekološki usklađeni i međugeneracijski prihvatljivi. Održivi razvoj, kao odgovor na ekonomske i tehnološke izazove za životnu sredinu i prirodne resurse.. Realizacija strategija održivog razvoja EU i Srbije - politike, mere i zakona, sa ciljem da se makroekonmski, socijalni i ekološki ciljevi ostvarivuju u skladu sa mogućim, na nauci zasnovanim, demokratski usvojenim principima i rešenjima
  Ishodi učenja (stečena znanja) Analitičke kompetencije studenata da rasuđuju o neophodnom usklađivanju razvojnih tokova i ciljeva u svim ekonomskim, društvenim i tehničkim dimenzijama. Problemi održivosti tiču se ekoloških posledica kao i upotrebe (gospodarenja) obnovljivim i neobnovljivim resursima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Održivi razvoj - evolucija koncepta, osnovni principi i pojam intergeneracijske pravde. Tri stuba i tri područja održivog razvoja: ekonomija zasnovana na znanju, uravnotežen socijalni sistem, zaštita resursa i životne sredine Tehnološke promene, svetsko tržište, globalizacija i održivi razvoj. Obnovljivi i neobnovljivi resursi, održiva proizvodnja i potrošnja u industriji, saobraćaju, poljoprivredi… Koncept održivog razvoja u Srbiji: Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije - osnovni elementi, ciljevi i mogućnosti realizacije - lokalna, nacionalna, evropska i globalna dimenzija
  Sadržaj praktične nastave Analiza sadržaja tekstova i dokumenata održivog razvoja u Srbiji. Kalkulacija ekstrenalija – sadašnje i buduće cene resursa . Analiza energetske i materijalne efikasnosti. Životni ciklus proizvoda. Analiza primera održive proizvodnje i potrošnje u Srbiji i svetu. Primeri dobre industrijske prakse u skladu sa principima održivog razvoja.
  Literatura
  1. Petar Đukić, Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2011, str. 321
  2. Petar Đukić, Mile Pavlovski, Ekologija i društvo deo 3. Ekologija kao ekonomska šansa, (str. 75-115); i 4. deo Ekologija i energetika (117-158), Ekocentar, Beograd 1999.
  3. Samjuelson P. A, Nordhaus, Ekonomija XVIII izdanje, MATE, d.o.o. Beograd 2009, odabrana poglavlja, str. 3-17, 555-597
  4. D. Radojević (red.) Održivi razvoj – naša zajednička budućnost: Nacionalna strategija održivog razvoja,, Vlada Republike Srbije,. Ministarstvo ѕa nauku i tehnološki razvoj, Beograd 2009. str. 68-97; 140 –192
  5. Božo Drašković (red.) Ekonomski aspekti ekološke politike, Institut ekonomskih nauka, Beograd 2013. odabrana poglavlja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, radionice, diskusija, interaktivna nastava (prezentacija i diskusija seminarskih radova, analiza sadržaja dokumenata i domaćih zadataka studenata)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20