Navigacija

ZP114 - Elementi opreme u procesnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi opreme u procesnoj industriji
Akronim ZP114
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u vezi tehničke mehanike i mašinstva, pre svega sa primenom u procesnoj industriji. Studentima se kroz nastavu definišu elementi konstruktivnih sklopova opreme u procesnoj industriji, ukazuje na prirodu, raspodelu i veličinu sila koje se suprostavljaju delovanju spoljnjeg opterećenja i deformisanju elementa, što predstavlja preduslov za formiranje stabilne i tehnički ispravne konstrukcije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Stiču se osnovna znanja iz tehničke mehanike i znanja o osnovnim elementima opreme u procesnoj industriji, njihovoj funkciji i primeni, konstrukcijskim rešenjima, proračunima. Savladavanjem principa njihovog rada i primene u konstruktivnim rešenjima opreme studenti su pripremljeni za slušanje srodnih hemijsko-inženjerskih predmeta na višim godinama, ali i za kasniju primenu stečenih znanja u inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. OSNOVNE POSTAVKE OTPORNOSTI MATERIJALA: Opterećenja, naponi, deformacije; mehaničke karakteristike konstrukcijskih materijala; izbor materijala i sigurnost konstrukcija. 2. POSTROJENJA PROCESNE INDUSTRIJE: Izbor materijala za opremu procesne industrije; konstrukcijski oblici posuda; određivanje kategorija posuda; proračun omotača, danca, poklopaca, otvora i priključaka posuda; zaptivanje, proračun zaptivnog spoja; oslonci posuda. 3. VEZE ELEMENATA: Veze navojnim parovima; zavarene veze; opruge. 4. CEVOVODI: Proračun elemenata za transport cevima; sigurnosni elementi. 5. ELEMENTI ZA PRENOS OBRTNOG KRETANJA: Frikcioni, zupčasti, kaišni i lančani prenosnici; elementi obrtnog kretanja; osovine, vratila, spojnice, ležajevi; konstrukcijski oblici mešalica.
  Sadržaj praktične nastave Numerički primeri za opterećenja: zatezanje, pritisak, smicanje, savijanje, uvijanje. ; Proračun svih elemenata posude pod pritiskom. ; Proračun razdvojivih i nerazdvojivih veza na posudi pod pritiskom. ; Proračun mehaničkih prenosnika obrtnog kretanja. ; Proračun zupčanika i vratila.
  Literatura
  1. S. Sedmak, Elementi mašina i aparata, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1998.
  2. M. Rakin, Lj. Milović, S. Putić, M. Zrilić, Elementi opreme u procesnoj industriji - proračun vertikalne posude pod pritiskom sa mehaničkim prenosnikom za mešalicu, priručnik za vežbe, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013.
  3. S. Sedmak, S. Putić, Lj. Milović, M. Zrilić, M. Rakin, Praktikum za konstruisanje opreme u procesnoj industriji - Zbirka tabela, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2006.
  4. Irwing Granet, Strength of Materials for Engineering Technology, Reston Publishing Company, Inc., A Prentice-Hall Company, Virginia, USA, 1980.
  5. Maan H. Jawad, James R. Farr, Structural Analysis and Design of Process Equipment, A Willey-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1989.
  6. Joseph Edward Shigley, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Company, Internationally edition, 1986.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja u amfiteatru uz korišćenje table i video projektora; ; Vežbe u učionicama uz korišćenje table, video projektora, grafoskopa i folija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari