Navigacija

ZP106 - Strani jezik 1

Specifikacija predmeta
Naziv Strani jezik 1
Akronim ZP106
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan predmet
    Uslovljnost drugim predmetom kolokvijum iz Engleskog jezika 1 Oblik uslovljenosti
    Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje engleskog jezika iz oblasti fundamentalnih nauka koje se izučavaju na TMF-u. Obnavljanje i usavršavanje opšteg engleskog kao preduslova za dobro znanje stručnog jezika.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs je koncipiran tako da osposobi studente da uspešno koriste engleski jezik u okviru svoje struke na fakultetu i kasnije u svom profesionalnom radu. Takodje im omogućava uspešnu komunikaciju sa svojim kolegama iz inostranstva, olakšava upotrebu interneta u cilju unapredjenja stručnog znanja.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave I ESP(English for specific purposes):Numbers and dimensions, describing objects, shape, reading more complex formulae. GE (General English): Past tenses, future tenses, present perfect tense. ; II ESP:Describing angles and lines, reading basic formulae, reading more complex formulae.GE: Comparatives nad superlatives, modal verbs for ability. ; III ESP:Describing position, movement and action, direction. ; GE: First conditional, used to and would, present simple and continuous for future. ; IV ESP: Describing qualities of materials, colours, appearance, describing a simple process and experiment.GE:Defining relative clauses, present perfect with yet, already, just; second conditional. ; V ESP: Classification, definition and description; describing and predicting, detailed description. GE: Verb constructions with –ing/infinitive, past perfect simple, passive constructions. ;
    Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se odvija na vežbama gde se izvode vežbe iz oblasti stručne terminologije i opšteg engleskog jezika.
    Literatura
    1. Donovan P. BASIC ENGLISH FOR SCIENCE, Oxford University Press, 2001.
    2. Crace A.,Wileman R. LANGUAGE TO GO, Longman, 2002.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    1
    Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, konverzacija, testovi, prevodjenje sa stranog na maternji jezik i obratno.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi 50
    Seminari