Navigacija

ZP105 - Sociologija

Specifikacija predmeta
Naziv Sociologija
Akronim ZP105
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema uslova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da studentima pruži osnovna saznanja o društvu, društvenoj strukturi i razvoju; karakteristikama savremenih društava i važnim društvenim pojavama, odnosima i procesima. Ta znanja su deo opšteg, ali i stručnog obrazovanja inženjera ( time će budući inženjeri lakše i bolje razvijati svoje stručne kvalitete poznavajući društvo u kome deluju).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sociologija pruža osnovne pojmove i naučne kategorije i znanja, koja omogućuju lakše usvajanje znanja iz predmeta koji imaju jasnu društvenu dimenziju(ekonomija, ekologija, ekonomika, menadžment). Lakše praćenje uticaja tehnoloških promena na društvo i obrnuto.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nastanak i razvoj sociologije; najvažnije sociološke teorije;metode istraživanja; proces globalizacije;nacije;nacionalna država i nacionalizam; klase i socijalna stratifikacija; porodica i brak; religija;masovni mediji i komunikacije; podela i profesionalizacija rada; industrijska i naučno tehnološka revolucija; nove tehnologije; društvene promene i postindustrijska društva; održivi razvoj i životna sredina.
  Sadržaj praktične nastave Odvija se na vežbama po odabranim temama iz teorijskog sadržaja nastave a studenti se obučavaju praktičnoj primeni nekih socioloških istraživačkih tehnika ( npr.anketa,statistički metod i dr.)
  Literatura
  1. Radosavljević, D.,Pokrajac,S., Uvod u sociologiju, TMF, Beograd, 2013.
  2. E.Gidens, Sociologija, ekonomski fakultet, Beograd, 2003.
  3. P. Radenović, D. Radosavljević, Praktikum iz sociologije rada, Akademska misao, Beograd 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, odbrana seminarskih radova, realizacija kolokvijuma kao i interaktivna nastava kroz rasprave o seminarskim radovima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari 25