Navigacija

ZP104 - Inženjersko crtanje

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjersko crtanje
Akronim ZP104
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom / Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet obuhvata dve međusobno povezane oblasti: nacrtnu geometriju i tehničko crtanje. ; U nacrtnoj geometriji su dati osnovni grafički postupci koji se koriste u tehničkom crtanju, načini prikazivanja prostornih problema i njihovo grafičko rešenje, kao i ravni preseci geometrijskih površi uključujući mreže omotača. ; Tehničko crtanje uvodi studente u izradu tehničkih crteža raznih prostornih problema sa svim potrebnim grafičkim informacijama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet je koncipiran tako da studentu pruži uvod u razumevanje grafičke tehničke dokumentacije. Kurs je prilagođen inženjerima Tehnološko-metalurškog fakulteta tako da se osnove nacrtne geometrije obrađuju u meri neophodnoj za nastavak kursa koji obuhvata tehničko crtanje i uvod u izradu tehničke dokumetacije. Zajedno, osnove nacrtne geometrije i razumevanje izrade sklopnih i radioničkih crteža, čine predmet inženjersko crtanje. ; Ovim kursom studentu je pružena mogućnost da ta pravila uspešno savlada i da primeni na kursevima viših godina i u inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod, osnove grafičkog kominiciranja u tehnici. ; Paralelne-ortogonalne i aksonometrijske projekcije. ; Transformisane ortogonalane projekcije. ; Položajni i metrički zadaci. ; Ravni preseci, mreže. ; Mere sa tolerancijama. ; Sklopni i radionički crteži. ; Crtanje elemenata sa navojima. ; Crtanje zavarenih konstrukcija. ; Crtanje tehnoloških šema. ; Crtanje cevovodnih sistema. ; Izrada tehničke dokumenatcije. ; Programski paketi za inženjersko crtanje.
  Sadržaj praktične nastave Uvodna vežba. ; Tipični zadaci tehničke geometrije. ; Grafički radovi iz nacrtne geometrije. ; Vežbe ortogonalnog projektovanja. ; Pregled grafičkih radova iz nacrtne geometrije. ; Izrada radioničkih i sklopnih crteža modela. ; Crtanje šeme razvoda fluida. ; Primer crteža urađenog u programskom paketu za inženjersko crtanje. ; Pregled grafičkih radova iz tehničkog crtanja i razumevanja grafičke dokumentacije.
  Literatura
  1. R. Ljubojević, M. Stevanović, Inženjersko crtanje, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005.
  2. R. Ljubojević, M. Stevanović, Inženjersko crtanje – priručnik za vežbe, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1989.
  3. R. Ljubojević, M. Stevanović, Inženjersko crtanje – zbirka rešenih zadataka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1988.
  4. M. Stevanović, M. Dojčinović, Priručnik za vežbe iz Inženjerskog crtanja – radna sveska, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003.
  5. A.W. Boundy, Engineering Drawing, McGraw-Hill, 8th edition, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja korišćenjem video projektora i table, izrada grafičkih radova na vežbama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari