Navigacija

TET315 - Tehnički tekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnički tekstilni materijali
Akronim TET315
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta „Tekstilna vlakna“ Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa teorijskim osnovama dobijanja tehničkih tekstilnih materijala, kao i njihovom strukturom, svojstvima i oblastima primene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz tehničkih tekstilnih matrijala mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima i u oblasti prometa tekstilnim sirovinama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet daje znanja iz hemije i tehnologije tehničkih tekstilnih materijala, a sa posebnim akcentom na njegovu strukturu, svojstva, postupke oplemenjivanja i oblasti primene. Predmetom su obuhvaćeni: klasifikacija i tržište tehničkih tekstilnih materijala; tehnička vlakna i pređe; tehničke tekstilne površine; tekstil za zaštitu od toplote i plamena; tekstilom ojačani kompozitni materijali; vodonepropustivi i paropropustivi tekstilni matrijali; filtracioni tekstilni materijali; tekstil u građevinarstu; geotekstil; tekstil u oblasti transporta; medicinksi tekstil; zaštitini tekstilni materijali specijalne namene, kao i postupci oplemenjivanja tehničkog tekstila. ; ;
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu
   Literatura
   1. P.D.Škundrić, M.M.Kostić, Tehnički tekstil, interni materijal, TMF, Beograd, 1998
   2. beleške sa predavanja
   3. Handbook of Technical Textiles, eds. A.R.Horrocks, S.C.Anand, Woodhead Publishers Ltd., Cambidge, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 0
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja i izradu domaćih zadataka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari