Navigacija

TET212 - Tkanje i dizajn tkanina

Specifikacija predmeta
Naziv Tkanje i dizajn tkanina
Akronim TET212
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta Tekstilni materijali. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa fazama realizacije dizajna, sa parametrima na osnovu kojih se formira dizajn tkanih materijala i da razviju veštinu izrade plana prepletaja. Osim toga, cilj predmeta podrazumeva da se studenti upoznaju sa procesom proizvodnje tkanina, koji obuhvata pripremu za tkanje i tkanje u užem smislu, da prouče i usvoje način rada mašina i uređaja koji se koriste u operacijama pripreme za tkanje i u samom procesu tkanja i da steknu saznanja o novim, savremenim tehnologijama tkanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu stečenih teorijskih i praktičnih saznanja o dizajnu tkanina i kompletnoj tehnologiji tkanja, kod studenata se razvija sposobnost inženjerskog pristupa za realizaciju dizajna tkanina različite namene kao i sposobnost za obavljanje inženjerskog posla u oblasti proizvodnje tkanina i rešavanje problema u svakodnevnoj industrijskoj praksi koji proističu iz tehnologije tkanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U uvodnom delu predmeta opisani su pojam i suština dizajna i u kratkim crtama prikazane su faze realizacije dizajna. U nastavku predmeta, prikazani su strukturni parametri tkanina od značaja za dizajn tkanih materijala, sa akcentom na prepletaju, kao najbitnijem parametru tkane strukture. Opisani su načini izrade plana prepletaja i vrste uvoda osnove u nite. Objašnjen je način skladištenja i značaj klimatizacije pređa koje se koriste za izradu tkanina. Opisane su faze pripreme za tkanje i sam proces tkanja u užem smislu, kako na konvencionalnim (razbojima sa čunkom) tako i na nekonvencionalnim razbojima (razbojima bez čunka) sa osvrtom na 3D razboje, koji predstavljaju razboje poslednje generacije. Istaknut je značaj i način postizanja kontrole kondicioniranja prostorije u kojoj se smešta otkana roba.
  Sadržaj praktične nastave Izrada plana prepletaja, proučavanje konstrukcije i rada mašina koje se koriste u operacijama pripreme za tkanje (mašine za premotavanje prediva, mašine za snovanje, mašine za šlihtanje, mašine za premotavanje potke), izrada planova snovanja, analiza rada pojedinih delova i mehanizama na razboju (regulatora kretanja osnove, regulatora kretanja tkanine, mehanizama za obrazovanje zeva), analiza uticaja obrazovanja zeva na naprezanje i izduženje osnove, analiza kretanja čunka kroz zev, realizacija demonstrativne vežbe u industrijskim pogonima.
  Literatura
  1. T.Mihailović, "Tkanje i dizajn tkanina", Interni materijal Katedre za tekstilno inženjerstvo.
  2. S. Adanur, “Handbook of Weaving”, Technomic Pub., Lancaster, USA, 2001.
  3. P.R.Lord, M.H.Mohamed, "Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing Company, Durham, 1982.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, video prezentacije predavanja, izrada računskih primera i realizacija demonstrativne vežbe u industrijskim pogonima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari