Navigacija

MZM1 - Matematička obrada eksperimentalnih podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Akronim MZM1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položena Matematika 1 i Matematika2 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja iz sledećih oblasti: iz teorije verovatnoće , matematičke statistike i metoda izvođenja empirijskih formula.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema, kao i u matematičkoj obradi eksperimentalnih podataka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Verovatnoća- definicije verovatnoće, osobine , slučajna promenljiva, najvažnije diskretne i neprekidne raspodele , višedimenzionalne slučajne promenljive , najvažnije višedimenzionalne raspodele, numeričke karakteristike raspodela, centralna granična teorema; Statistika- slučajni uzorak, primeri najvažnijih statistika, tablično i grafičko prikazivanje statističkih podataka , tačkaste i intervalne ocene parametara, parametarski i neparametarski testovi, regresija (linearna. nelinearna, višedimenzionalna).
  Sadržaj praktične nastave ; Posle izlaganja teorije rešavaju se primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, postavljaju se i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama. ;
  Literatura
  1. • N.Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike ( teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. • N.Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike, Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja u okviru kojih se izlaže teorija i rade zadaci u kojima se pokazuje primena izložene teorije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari