Navigacija

MTET3 - Fenomeni procesa bojenja i dorade tekstilnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Fenomeni procesa bojenja i dorade tekstilnih materijala
Akronim MTET3
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i ovladavanje inženjerskim aspektima bojenja i dorade tekstilnog materijala na bazi fizičko-hemijskih principa fenomena prenosa mase (sorpcija; difuzija), kao i ostalih fenomena na granici faza između tekstilnog supstrata i različitih sistema za bojenje i doradu (najčešće vodeni sistem).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da u industrijskim uslovima na bazi poznavanja inženjerskih aspekata bojenja i dorade vrše optimizaciju i modifikovanje postojećih postupaka bojenja i dorade, kao i razvoj novih postupaka bojenja i dorade radi poboljšanja efikasnosti procesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Daje osnovna znanja iz sledećih fenomena: prenos mase primenjen na konkretnim primerima iz bojenja i dorade (maseni bilans za različite procese bojenja i dorade; difuzija; konvekcija; hidrodinamika fluida na konkretnim primerima procesa bojenja i dorade); prenos toplote sa jednostavnim primerima stacionarnog i nestacionarnog prenosa; uticaj poroznosti materijala na procese bojenja i dorade; uticaj morfologije površine materijala na procese bojenja i dorade; kvašenje, adhezija, hidrofobnost i hidrofilnost;
  Sadržaj praktične nastave Omogućuje studentu da teorijska znanja stečena na predavanjima primene na teorijskim zadacima, kao i na konkretnim primerima iz industrijske prakse. Od studenta se zahteva da za svaki od konkretnih primera (zadaci) opiše pojedine fenomene u procesima bojenja i dorade, da proceni uticaj tih fenomena na karakteristike i efikasnost procesa i uradi proračune na bazi odgovarajućih matematičkih relacija za konkretan primer.
  Literatura
  1. C. Duckworth, “Engineering in Textile Coloration”, Dyers Publication Company Trust (1983).
  2. A. Johnson, “The theory of coloration of textiles“, Dyers Publication Company Trust (1989).
  3. T.L. Vigo, “Textile Processing and Properties: Preparation, Dyeing, Finishing and Performance.”, Elsevier (1994).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktična nastava, domaći zadaci, kolokvijumi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari