Navigacija

MTET1 - Nauka o vlaknima

Specifikacija predmeta
Naziv Nauka o vlaknima
Akronim MTET1
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz strukture, svojstava, dobijanja i primene tekstilnih vlakana.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju osnovna znanja za rad u industriji hemijskih vlakana, tekstilnoj industriji, u oblasti prometa tekstilnim sirovinama i dr.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet je koncipiran tako da daje fundamentalna znanje iz hemije i tehnologije tekstilnih vlakana, njihove strukture, svojstava i primene. Predmetom su obuhvaćeni: klasifikacija tekstilnih materijala i vrste vlakana; struktura polimera za vlakna i vlakana; mikro- i makrostruktura vlakana; osnovna svojstva vlakana i njihova veza sa strukturom; sinteza polimera za vlakna; vlakna iz smeše polimera i oblikovanje polimera u vlakna; prerada vlakana u poluproizvode i gotove proizvode.
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti proučavaju geometrijska svojstva vlakana; fiziko-mehanička svojstva vlakana kao pokazatelj kvaliteta; sorpciona svojstva i kvašenje vlakana; termička svojstva i zapaljivost vlakana, i sl. Laboratorijskim vežbama su obuhvaćeni i proizvodnja hemijskih vlakana; modifikovanje vlakana i karakterisanje molekulske i nadmolekulske strukture vlakana.
  Literatura
  1. R.S.Jovanović, Edicija Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana, I Osnovi nauke o vlaknima, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
  2. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, II Prirodna i hemijska celulozna vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
  3. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, III Prirodna i hemijska proteinska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
  4. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, IV Organska sintetizovana vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1990
  5. R.S.Jovanović, P.D.Škundrić, M.M.Kostić, Tekstilna vlakna, laboratorijski praktikum, interni materijal, TMF, Beograd, 1991
  6. S. B. Warner, Fiber Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995
  7. A. Nakamura, Fiber science and technology, Science Publishers, Enfield, New Hampshire, 2000
  8. 8. T. Nakajima, Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, 1994
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 3
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, izradu eksperimentalnih vežbi i domaćih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari