Navigacija

MIN33 - Mehanika i deformaciono ponašanje metala

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika i deformaciono ponašanje metala
Akronim MIN33
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uslov za pohađanje predmeta: odslušan predmet Fizika čvrstoće i plastičnosti Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa pojmovima napona i deformacije u čvrstom telu i analiza deformacionog ponašanja materijala u zavisnosti od naponskog stanja, strukture i parametara procesa kao što su brzina i temperatura deformacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje fundamentalnih aspekata mehaničkog i deformacionog ponašanja metala i sticanje znanja koja omogućavaju sagledavanje kompleksnog uticaja strukture metala na deformaciono ponašanje metala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept napona i deformacije u čvrstom telu. Uslovi ravnoteže. Jednoosno, dvoosno i troosno naponsko stanje. Glavni normalni i glavni tangencijalni naponi. Oktaedarski naponi. Transformacija naponskog stanja. Konstrukcija Mohr-ovih krugova. Tenzor napona. Deformacija. Dilatacija zapremine pri deformaciji. Tenzor deformacije. Elastičnost. Plastična deformacija. Kriterijumi plastičnog popuštanja – Tresca i von Mises-ov kriterijum. Efektivni napon i deformacija. Rad pri plastičnoj deformaciji. Anizotropija. Deformacione – mehaničke osobine metala. Jednoosno zatezanje. Plastična nestabilnost - Considère-ova analiza. Hill-ova analiza lokalizacije deformacije pri zatezanju limova. Analitičko opisivanje zavisnosti napon-deformacija (σ-ε). Uticaj brzine deformacije na mehaničke osobine. Plastična nestabilnost i osetljivost na brzinu deformacije. Modul opružnosti. Zatezna i udarna žilavost. Koncentratori napona. Deformacija metala na povišenim temperaturama. Puzanje. Superplastičnost. Osnovni elementi testa sažimanjem. Karakteristični vidovi naponsko-deformisanih stanja: Torzija. Naponsko stanje u tankim limovima. Naponsko stanje u cilindričnom sudu.
  Sadržaj praktične nastave Analiza pokazatelja plastične deformacije (apsolutna, relativna i stvarna deformacija) i provera zakona stalnosti zapremine pri plastičnoj deformaciji. Analiza dijagrama zatezanja: a) određivanje nominalnog (stvarnog) naprezanja i deformacije i b) konstrukcija nominalne i stvarne krive ojačavanja. Analiza stvarne krive ojačavanja primenom paraboličnih (Hollomon, Ludwik, Swift) i saturacionog (Voce) matematičkog modela. Analiza plastične nestabilnosti kod jednoosnog zatezanja cilindričnih i pljosnatih epruveta (Considère-ova i Hill-ova analiza). Analiza parametara deformacionog ojačavanja i određivanje koeficijenta osetljivosti na brzinu deformacije. Zatezna i udarna žilavost i modul opružnosti. Određivanje faktora plastične anizotropije. Test sažimanja.
  Literatura
  1. E. Romhanji, Mehanika i metalurgija deformacije metala, Beograd-TMF, 2011.
  2. D.W.A.Rees, The Mechanics of Solids and Structures, McGraw-Hill, 1990.
  3. R.H.Wagoner, J.L.Chenot, Fundamentals of Metal Forming, J.Wiley&Sons, Inc., 1996.
  4. C.D.Irving, Introduction to Principal Stresses & Mohr Stress Circle, The Inst.Met., 1978.
  5. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 1986.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja; Računski primeri i laboratorijske vežbe;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari