Navigacija

MIN214 - Osnovi očvršćavanja metala

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi očvršćavanja metala
Akronim MIN214
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Struktura metalnih materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet je koncipiran tako da omogućava sticanje fundamentalnih znanja iz oblasti očvršćavanja metala. U okviru ovog kursa izučavaće se mehanizam nukleacije i rasta, kao i matematička analiza promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, pri različitim uslovima očvršćavanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanjem fundamentalnih znanja iz oblasti očvršćavanja metala studenti će moći da razumeju kompleksne promene koje se dešavaju u toku očvršćavanja, koje ima važnu ulogu u mnogim procesima, počev od dobijanja kontinuirano livenih proizvoda, preko proizvodnje visokolegiranih odlivaka složene konfiguracije, pa do visoko čistih monokristala. S jedne strane, razumevanje mehanizma nukleacije i rasta, a sa druge strane, poznavanje matematičke analize promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, omogući će studentima projektovanje precizno definisanih mikrostruktura očvršćavanja
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta izučavaće se: ; Mikrostrukture očvršćavanja. Raspodela rastvorljive komponente. Efekti kapilarnosti. Teorija transfera toplote. Transfer atoma na granici čvrsto/tečno. Nukleacija. Uslovi nukleacije. Brzina formiranja nukleusa. Struktura granice. Facetirane i nefacetirane strukture. Jednofazni rast. Rast kontrolisan difuzijom. Dendritni rast. Matematička analiza dendritnog rasta. Višefazni rast. Mehanizam rasta dvofaznih eutektikuna. Teorija rasta nepravilnog eutektikuma. Analiza efekta kapilarnosti. Definisanje eutektičkog međufaznog rastojanja. Konkurentan rast dendrita i eutektikuma. Peritektički rast. Segregacija. Mikrosegregacija. Makrosegregacija. ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru ovog predmeta nije predviđena praktična nastava.
  Literatura
  1. M. Filipović, Osnovi očvršćavanja metala, SIMS, Beograd, 2008.
  2. W.Kurz, D.J.Ficher, Fundamental of solidification, Trans. Tech. SA, Switherland, 1984.
  3. C.Flemings, Solidification Processing, Mc Graw-Hill, New York, 1974.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20