Navigacija

MIN211 - Fenomeni prenosa u metalurškim procesima

Specifikacija predmeta
Naziv Fenomeni prenosa u metalurškim procesima
Akronim MIN211
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Matematika II Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima fenomena prenosa i metrološkom obradom primera iz oblasti metalurgije. Osposobljavanje studenata za primenu odgovarajućih matematičkih modela u rešavanju jednostavnijih inženjerskih problema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs pruža neophodna znanja potrebna za razumevanje postupaka procesiranja materijala. Poseban akcenat je dat za oblast metalurgije. Objašnjeni su principi prenosa količine kretana (tj. mehanike fluida), prenosa toplote, prenosa mase; kao i mogućnost analognog razmatranja srodnih fenomena. Kroz konkretne primere i proračune studenti se upoznaju sa postupkom rešavanja inženjerskih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Viskozitet i mehanizam prenosa količine kretanja, Laminarno kretanje, Turbulentno kretanje - Koeficijent toplotne provodnosti , Prenos toplote kondukcijom /dvodimenzionalni, Kondukcija u metalurgiji, Konvekcija u metalurgiji, Prenos toplote zračenjem, Zračenje u metalurgiji; Karakteristike materijala; Vidni ugao; Zračenje svetlecih gasova; Zračenje nesvetlecih gasova; Zračenje kombinovano sa konvekcijom; Kombinovani prenos toplote u metalurgiji Prenos toplote i procesiranje metala - Fik-ov zakon i difuzivnost materijala, Fick-ov prvi i drugi zakon; Difuzija u čvrstim metalima; Difuzija u čvrstim nemetalima; Difuzija u tečnostima; Difuzija u gasovima; Difuzija kroz porozne materijale.Stacionarna i nestacionarna difuzija čvrstog stanja Stacionarna i nestacionarna difuzija u fluidnima Međufazni / Kombinovani prenos mase / Difuzioni i kinetički režimi
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri i rešenja
  Literatura
  1. S.D. Cvijović, N. M. Bošković-Vragolović, Fenomeni prenosa, TMF, Beograd 2001
  2. G.H. Geiger and D.R. Poirier, "Transport Phenomena in Materials Processing", TMS, Pittsburgh 1994
  3. S.D. Cvijović, N. M. Bošković-Vragolović, R. V. Pjanić, Fenomeni prenosa i tehnološke operacije, Zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2006
  4. Z. Popvić, K. Raić, Energetika metalurških peći, zbirka rešenih zadataka, TMF, Beograd, 1986
  5. Z. Popović, K.Raić, Peći i projektovanje u metalurgiji, zbirka rešenih zadataka, TMF, Beograd 1988
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava sa računskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 10