Navigacija

MIMB3 - Biokompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biokompozitni materijali
Akronim MIMB3
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa biokompozitnim materijalima koji se primenjuju u medicini i stomatologiji. Predviđeno je da studenti ovladaju metodama dobijanja i da steknu uvid u strukturu, svojstva i primenu biokompozita. Izborom konstituenata, njihovog udela i geometrije, studenti bi ovladali mogućnošću dizajniranja kompozita sa unapred zadatim svojstvima. Predviđeno je sticanje osnovnih saznanja o biokompatibilnosti implantata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa metodama dobijanja, strukturom i svojstvima biokompozitnih materijala koji se primenjuju u stomatologiji, ortopedskoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Predmet takođe daje osnove ispitivanja mehaničkih i površinskih svojstava kao i biokompatibilnosti. U okviru predmeta predviđena je samostalna izrada seminarskog rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod u osnove strukture i svojstava biokompozita i materijala koji ulaze u njihov sastav. 2. Primena biokompozitnih materijala. 3. Biokompoziti sa metalnom matricom. 4. Bioaktivni i inertni biokeramički kompoziti. 5. Biokompoziti sa polimernom matricom. 6. Dentalni kompoziti. 7. Cementni kompoziti. 8. Mehanička svojstva biokompozita i njihovo korišćenje u dizajniranju ortopedskih implantata. 9. Površinska svojstva, degradacija i biokompatibilnost. 10. Nanokompozitni biomaterijali. 11. Biokompozitna nanovlakna i skafoldi.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. N. Ignjatović, D. Uskoković, Kompozitni biomaterijali, Biomaterijali, ITN SANU i Društvo za istraživanje materijala, 2010.
  2. P. Uskoković, I. Balać, Modeliranje mikromehanike kod čestično kompozitnih biomaterijala, Biomaterijali, ITN SANU i Društvo za istraživanje materijala, 2010.
  3. J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer Science+Business Media, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Interaktivna predavanja, izrada seminarskih radova sa pripremom, pregledom literature i analizom završenog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25