Navigacija

MHNH8 - Teorija procesa sagorevanja

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija procesa sagorevanja
Akronim MHNH8
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa principima teorije sagorevanja, kao multidisciplinarne naučne oblasti. U toku kursa studenti se upoznaju sa materijalnim i energetskim bilansima procesa sagorevanja, kinetikom hemijskih reakcija u procesima sagorevanja gasovitih goriva i prostiranjem plamena u gasovima. Studenti stiču znanja o procesima paljenja i koncentracionim granicama paljenja. U toku kursa studenti se upoznaju sa teorijom detonacije. Studenti stiču znanja o organizaciji procesa sagorevanja gasovitih i tečnih goriva i sagorevanja i gasifikacije čvrstih goriva.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli znanja i ovladali veštinama koje omogućavaju definisanje i kontrolu procesa sagorevanja prema tehnološkim, ekonomskim i parametrima zaštite životne sredine. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Materijalni i energetski bilansi procesa sagorevanja. Termodinamički osnovi procesa sagorevanja. Temperatura sagorevanja i proračun sastava proizvoda sagorevanja. Kinetika hemijskih reakcija u procesima sagorevanja gasovitih goriva. Teorija toplotne eksplozije. Prostiranje plamena u gasovima. Procesi paljenja. Prinudno paljenje. Koncentracione granice paljenja. Stabilizacija fronta plamena. Teorija detonacije. Teorija udarnih talasa. Brzina detonacije i koncentracione granice detonacije. Organizacija procesa sagorevanja gasovitog goriva. Sagorevanje sa nedostatkom vazduha –zaštitna i redukciona atmosfera. Sagorevanje tečnih goriva. Paljenje i meahnizam sagorevanja tečnog goriva. Sagorevanje čvrstih goriva. Kinetika heterogenog sagorevanja. Načini sagorevanja i gasifikacije čvrstih goriva. Uticaj procesa sagorevanja na životnu sredinu. Emisija zagađujućih supstanci. ;
   Sadržaj praktične nastave računski primeri za određene oblasti
   Literatura
   1. . S. Joksimović-Tjapkin, Procesi sagorevanja, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1987. ;
   2. J. Warnatz, U. Maas, R. Dibble, Combustion, 3rd Edition, Springer, Berlin, 1996.
   3. I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008.
   4. .
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0 0
   Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 20