Navigacija

MHMS - Masena spektrometrija

Specifikacija predmeta
Naziv Masena spektrometrija
Akronim MHMS
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se ukaže na izuzetan potencijal masene spektrometrije (MS) za identifikaciju i kvantitativno određivanje organskih jedinjenja.U tom smislu posebno su istaknute kombinovane tehnike, "GC-MS" i "LC-MS", koje omogućavaju analizu komplikovanih smeša kao i “ICP-MS” metoda elementarne i izotopske analize.
  Ishodi učenja (stečena znanja) U toku kursa student treba da stekne znanje koje mu omogućava da primeni masenu spektrometriju u različitim oblastima od ispitivanja strukture i identifikacije jedinjenja do kvantitativnog određivanja tragova analita u komplikovanim smešama. Takođe treba da razvije eksperimentalne veštine u primeni kombinovanih tehnika "NRLC-MS", "HPLC-MS/MS" i “ICP-MS”.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Programom su obuhvaćeni klasični sadržaji, koji objašnjavaju osnovne principe masene spektrometrije, ali i novija dostignuća, posebno u u domenu tehnika jonizacije (EI, CI, APCI, ESI, MALDI) i primene različitih tipova analizatora (magnetni, elektrostatički, kvadrupolni, različiti tipovi jonskih trapova, analizator na bazi vremena preleta). Obuhvaćene su karakteristike različitih kombinacija analizatora kod hibridnih instrumenata, koje omogućuju znatno proširenje primene masene spektrometrije, kako kao metode hemijske analize, tako i kao istraživačke discipline. Za identifikaciju organskih jedinjenja koriste se reakcije fragmentacije jona, takozvani "MS-MS" spektri a za kvantitativnu analizu komplikovanih smeša koriste se kombinovane tehnike "GC/MS" ili "HPLC/MS" ili "HPLC/MS-MS" što će biti demonstrirano u laboratoriji. Posebna pežnja če biti posvećena izotopskoj analizi i kvantitativnoj analizi metala.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Snimanje masenih spektara jedinjenja i izotopskog sastava elemenata, tandem masena spektrometrija, tečnom hromatografija sa masenospektrometrijskim detektorom, kuplovano spregnuta plazma sa masenospektrometrijskim detektorom.
  Literatura
  1. B. Ardrey, Liquid Chromatography – Mass Spectrometry: An Introduction, John Wiley and Sons, Chichester, 2003.
  2. R.M. Smith and K.L. Busch, Understanding Mass Spectra – A Basic Approach, John Wiley and Sons, New York, 1999.
  3. J. Barker, Mass Spectrometry, John Wiley and Sons, Chichester, 1999.
  4. T.A. Lee, A Beginner's Guide to Mass Spectral Interpretation, John Wilea and Sons, Chichester, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30