Navigacija

MBIP3 - Tehnologija fermentisanih mlečnih proizvoda

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija fermentisanih mlečnih proizvoda
Akronim MBIP3
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa tehnologijom proizvodnje fermentisanih mlečnih proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za proizvodnju raznih vrsta mlečnih proizvoda
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj mleka i proizvoda od mleka u ishrani čoveka; hemijski sastav i fizičke osobine mleka namenjenog proizvodnji fermentisanih mlečnih proizvoda; obrada mleka u mlekari, starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda; proizvodnja fermentisanih mlečnih napitaka (kiselo mleko, jogurt, voćni jogurt, aromatizovani jogurt, kiselo mleko, acidofilno mleko, kefir, kumis), proizvodnja pavlake, proizvodnja sira (sveži, tvrdi, polutvrdi, polumeki, meki sirevi i sirevi sa plesnima), zrenje sira (mikrobiološke i biohemijske promene tokom primarnog i sekundarnog zrenja sira), mane fermentisanih mlečnih proizvoda i uzročnici kvarenja, kontrola mleka i mlečnih proizvoda.
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje i senzorno ocenjivanje mleka i mlečnih proizvoda; kvalitativna i kvantitativna analiza komponenata mleka; analaiza starter kultura namenjenih proizvodnji fermentisanih mlečnih proizvoda; laboratorijska proizvodnja fermentisanih napitaka (jogurta i kiselog mleka) i sira; analiza fermetisanih mlečnih proizvoda.
  Literatura
  1. Miljković V., (1977): Higijena i tehnologija mleka, Naučna knjiga Beograd
  2. Mijačević Z., (1992): Tehnologija mleka- fermentisana mleka i sirevi, Savez veterinara i veterinarskih tehničara
  3. Carić M., Milanović S., Vucelja D., (2000): Standardne metode analize mleka i mlečnih proizvoda, Prometej, Novi Sad
  4. Tamime A., Robinson R., (2004): Yoghurt science and technology, WoodHead Publishing Limited
  5. Fox P., Mc Sweeney P., Cogan T., Guinee T., (2004): Cheese, chemistry, physics and microbiology- general aspects, thired edition, Vol 1 i 2, Elsevier
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Prezentacije, vežbe se izvode u manjim grupama, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 15