Navigacija

HFI413 - Upravljanje procesima u farmaceutskoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje procesima u farmaceutskoj industriji
Akronim HFI413
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje: Programiranje, Mehaničke operacije, Toplotne operacije (ili Mehaničke i toplotne operacije), Operacije prenosa mase, Osnovi reaktorskog inženjerstva ; Za izlazak na ispit: Osnovi automatskog upravljanja ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet studentima treba da omogući: ; 1. Sagledavanje specifičnosti problematike upravljanja procesima u farmaceutskom inženjerstvu ; 2. Upoznavanje sa savremenim metodama upravljanja koje se mogu primeniti u farmaceutskoj industriji ; 3. Upoznavanje sa specifičnostima instrumentacije koja se primenjuje u farmaceutskoj industriji ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle odslušanog kursa, studenti će biti u stanju: ; - Da rade u automatizovanim pogonima farmaceutske industrije. ; - Da definišu neophodnu opremu za sisteme upravljanja u farmaceutskoj industriji. ; - Da rade u timovima srecijalizovanim za projektovanje sistema upravljanja za pogone farmaceutske industrije. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1.Specifičnosti farmaceutskih procesa (šaržni i polušaržni procesi, sistemi za pranje i sterilizaciju, zahtev za sterilnim radom); dinamika procesa u FI ; 2.Složenije konfiguracije zasnovane na negativnoj povratnoj sprezi: kaskadna regulacija, selektivni i sistemi sa grananjem signala, regulacija odnosa, upravna i upravno-povratna sprega ; 3 Digitalni sistemi upravljanja: analogni i digitalni signali, diskretni modeli, diskretni regulatori, digitalni uređaji u upravljanju procesima ; 4. Praktični aspekti: šeme upravljanja karakterističnim procesima u farmaceutskoj industriji; različiti nivoi primene digitalnih računara u upravljanju (monitoring i akvizicija podataka, DDC, SCADA, DCS) ;
  Sadržaj praktične nastave Vežbe u u računarskoj laboratoriji, uz korišćenje programskih paketa Matlab sa specijalizovanim dodacima za obast upravljanja. Dva projektna zadatka.
  Literatura
  1. Menka Petkovska, “Merenje i upravljanje u procesnim sistemima sistemima”, TMF, Beograd 2007
  2. Materijali sa predavanja, Materijali za vežbe, u elektronskom obliku
  3. Anthony Hickey, David Ganderton, “Pharmaceutical Process Engineering”, Marcel Dekker, Basel, 2001
  4. George Buckbee, Joseph Alford, Automation applications in Bio-Pharmaceuticals, ISA, Research Triangle Park, NC, 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa primerima, vežbe u računarskoj laboratoriji, izrada projektnih zadataka, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari