Navigacija

DZ1 - Viši kurs analitičke hemije

Specifikacija predmeta
Naziv Viši kurs analitičke hemije
Akronim DZ1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti izuče metodologiju i principe savremene hemijske analize (uzorkovanje, kondicioniranje, razdvajanje-separacija, izbor i primena metode za hemijsko merenje, standardizacija, sledljivost, evaluacija rezultata).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Na konkretnim primerima hemijske analize jona, elemenata i jedinjenja (od makro do ultramikro količina u uzorku) studenti proučavaju merne veličine (zavisne od koncentracije) bitne za hemijsku ravnotežu i hemijsku analizu (metode kvalitativne i kvantitativne hemijske analize).
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Analitička hemija danas, razvoj i primena. ; Analitička svojstava (hemijsko merenje: nesigurnost i pouzdanost merenja, greške i evaluacija rezultata hemijskog merenja, osnovna analitička svojstva: tačnost, reprezentativnost, preciznost, osetljivost, selektivnost, ekspeditivnost, cena). ; Sledljivost (Koncept fizičke i hemijske sledljivosti. Sledljivost metoda, instrumenata, opreme, standardnih uzoraka, alikvota, analitičkih rezultata. Analitički standardi. Referentni materijali). ; Proces merenja u hemiji (preliminarne operacije, obrada uzorka, izbor metoda, merenje, prenos signala, akvizicija, validacija rezultata merenja). ; Kvantitativni aspekt analitičke hemije (binarni odgovor, tipovi identifikacije, standardi i kalibracija, klasična i instrumentalna kvalitativna hemijska analiza). Kvantitativni aspekt analitičke hemije (metodologija, metode, postupci, oprema, klasična i instrumentalna kvantitativne hemijska analiza, interpolacija i ekstrapolacija rezultata hemijske analize). ; Rešavanje analitičkih problema - analiza realnih uzoraka (analitičke informacije, planiranje, integralno rešavanje i elementi analize). ; Analitička hemija i kvalitet (integralni pristup kvalitetu, sistemi kvaliteta u analitičkim laboratorijama). ; Pored ovih osnovnih poglavlja u kojima se sagledava moderan aspekt analitičke hemije u okviru predmeta će biti razjašnjeni fundamentalni principi ravnotežnih hemijskih reakcija koje se primenjuju za dokazivanje sastava (kvalitativna analiza) i određivanje sadržaja jona, elemenata ili jedinjenja (kvantitativna analiza) u uzorku. Koncept hemijske ravnoteže se detaljno i sa nizom primera (protolitičke reakcije, reakcije u rastvorima kompleksnih jedinjenja, redoks reakcije i reakcije stvaranja teško rastvornih taloga) izučava da bi se unapredila znanja neophodna za razvoj metodologija i primenu savremenih metoda hemijske analize.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M.Varcarcel, Principles of Analytical Chemistry, A textbook, Springer, Heidelberg, 2000
   2. R.Kellner, Analytical Chemistry-A Modern Approach to Analytical Science, John Wiley & Sons, New York, 2004
   3. Lj.Rajaković, Analitička hemija-zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2005
   4. G.Schwedt, The Essential Guide to Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004
   5. J.Savić, M.Savić, Osnovi analitičke hemije-klasične metode, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, PPT, seminarski radovi, kolokvijumi, testovi, domaći zadaci.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 20