Навигација

ДЗ1 - Виши курс аналитичке хемије

Спецификација предмета
НазивВиши курс аналитичке хемије
АкронимДЗ1
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти изуче методологију и принципе савремене хемијске анализе (узорковање, кондиционирање, раздвајање-сепарација, избор и примена методе за хемијско мерење, стандардизација, следљивост, евалуација резултата).
   Исходи учења (стечена знања)На конкретним примерима хемијске анализе јона, елемената и једињења (од макро до ултрамикро количина у узорку) студенти проучавају мерне величине (зависне од концентрације) битне за хемијску равнотежу и хемијску анализу (методе квалитативне и квантитативне хемијске анализе).
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАналитичка хемија данас, развој и примена. ; Аналитичка својстава (хемијско мерење: несигурност и поузданост мерења, грешке и евалуација резултата хемијског мерења, основна аналитичка својства: тачност, репрезентативност, прецизност, осетљивост, селективност, експедитивност, цена). ; Следљивост (Концепт физичке и хемијске следљивости. Следљивост метода, инструмената, опреме, стандардних узорака, аликвота, аналитичких резултата. Аналитички стандарди. Референтни материјали). ; Процес мерења у хемији (прелиминарне операције, обрада узорка, избор метода, мерење, пренос сигнала, аквизиција, валидација резултата мерења). ; Квантитативни аспект аналитичке хемије (бинарни одговор, типови идентификације, стандарди и калибрација, класична и инструментална квалитативна хемијска анализа). Квантитативни аспект аналитичке хемије (методологија, методе, поступци, опрема, класична и инструментална квантитативне хемијска анализа, интерполација и екстраполација резултата хемијске анализе). ; Решавање аналитичких проблема - анализа реалних узорака (аналитичке информације, планирање, интегрално решавање и елементи анализе). ; Аналитичка хемија и квалитет (интегрални приступ квалитету, системи квалитета у аналитичким лабораторијама). ; Поред ових основних поглавља у којима се сагледава модеран аспект аналитичке хемије у оквиру предмета ће бити разјашњени фундаментални принципи равнотежних хемијских реакција које се примењују за доказивање састава (квалитативна анализа) и одређивање садржаја јона, елемената или једињења (квантитативна анализа) у узорку. Концепт хемијске равнотеже се детаљно и са низом примера (протолитичке реакције, реакције у растворима комплексних једињења, редокс реакције и реакције стварања тешко растворних талога) изучава да би се унапредила знања неопходна за развој методологија и примену савремених метода хемијске анализе.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. M.Varcarcel, Principles of Analytical Chemistry, A textbook, Springer, Heidelberg, 2000
   2. R.Kellner, Analytical Chemistry-A Modern Approach to Analytical Science, John Wiley & Sons, New York, 2004
   3. Љ.Рајаковић, Аналитичка хемија-збирка задатака, ТМФ, Београд, 2005
   4. G.Schwedt, The Essential Guide to Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004
   5. Ј.Савић, М.Савић, Основи аналитичке хемије-класичне методе, Свјетлост, Сарајево, 1990.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, PPT, семинарски радови, колоквијуми, тестови, домаћи задаци.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари20