Navigacija

D1TT - Struktura vlakana

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura vlakana
Akronim D1TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje savremenim znanjima o strukturi vlakana koja treba da posluže kao podloga za samostalno definisanje novih ideja u istraživanjima u oblasti hemije i tehnologije vlakana i tekstilnog inženjerstva. Student će ovladati savremenim metodama strukturne analize, razviti sposobnost kritičke analize postojećih znanja i predviđanja ponašanja vlakana u preradi i eksploataciji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da znanja iz strukture vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u naučno-istraživačkom i stručnom radu u oblasti materijala i tekstilnog inženjerstva. Studenti će ovladati savremenim metodama strukturne analize, razviti sposobnost kritičke analize postojećih znanja i predviđanja ponašanja vlakana u preradi i eksploataciji. Takođe, studenti se osposobljavaju da vode istraživanja, osmišljavaju projektne zadatke koji rezultuju novim saznanjima, vode kritički dijalog u naučnoj i stručnoj oblasti i donose strateške odluke.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa produbljenim znanjima o strukturnoj organizovanosti vlakana i uzajamnim vezama strukture i svojstava vlakana. Obuhvata: Fazno i fizičko stanje polimera za vlakna; Elemente prostornog definisanja kristala i molekula polimera za vlakna; Molekulsku strukturu vlakana; Nadmolekulsku strukturu vlakana; Reljef površine i poroznu strukturu vlakana; Uslovljenost svojstava vlakana njihovom strukturom
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijskim vežbama su obuhvaćeni: karakterisanje nadmolekulske strukture prirodnih vlakana; karakterisanje nadmolekulske strukture hemijskih vlakana; karakterisanje mikrostrukture prirodnih i hemijskih vlakana vlakana.
  Literatura
  1. Handbook of textile fibre structure: Fundamentals and manufactured polymer fibres (Volume 1) Eds. Eichhorn, S.J.; Hearle, J.W.S.; Jaffe, M.; Kikutani, Woodhead Publishing, 2009
  2. Handbook of textile fibre structure: Natural, Regenerated, Inorganic and Specialist Fibres (Volume 2) Eds. Eichhorn, S.J.; Hearle, J.W.S.; Jaffe, M.; Kikutani, Woodhead Publishing, 2009
  3. S.B.Werner, Fier Science, Prentice Hall, 1995
  4. V.B.Gupta, V.K.Kothari, Manufactured Fibre Technologz, Chapman & Hall, 1997
  5. R.S.Jovanović, Struktura i svojstva vlakana, TMF, Beograd, 1981
  6. D.R.Salem, ed., Structure Formation in Polymeric Fibers, Hanser Gardner, 2001
  7. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, studijski istraživački rad i izradu seminarskih radova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50