Navigacija

D183 - Hemijski senzori

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijski senzori
Akronim D183
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti izuče metodologiju, principe i primenu savremenih hemijskih mikrosenzora za analizu tragova zagađujućih materija eko sistema. Na konkretnom primeru analize kvaliteta vazduha pomoću piezoelektričnog senzora (uz izbor aktivne hemijske prevlake) studenti proučavaju metode merenja mikro i nano količina zagađivača vazduha.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti izučavaju principe rada, podelu i primenu hemijskih senzora. Studenti razrađuju metodologiju rada za određivanje (mikro i nano) koncentracija zagađujućih materija primenom hemijskih senzora, vrše izbor najosetljivije selektivne prevlake za analizu organskog zagađivača vazduha primenom piezoelektričnog senzora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru izbornog predmeta Hemijski senzori izučavaju se teorijski principi i primena mikrosenzora koji se integrisani sa mikroračunarima i mikroprocesorima ugrađuju u informacione sisteme za merenje, kontrolu i praćenje tragova hemijskih supstanci. ; Svojstva hemijski aktivnih prevlaka (hemijska jedinjenja, sorbenti, biomaterijali) osetljivih na promenu merenih veličina (masa, otpornost, piezoelektricitet, apsorpcija zračenja) koja su funkcionalno i selektivno povezana sa svojstvima materijala (koncentracijom). ; Principi, primena i razvoj hemijskih senzora: elektrohemijskih, optičkih, i piezoelektričnih. Hemijski i biohemijski senzori. Primena hemijskih senzora za analizu u gasnom, tečnom i čvrstom medijumu.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. G.Orellana, M.C.Moreno-Bondi, Eds., Frontiers in Chemical Sensors, Novel Principles and Techniques, Springer series for chemical sensors and biosensors, Book 3, Springer, Heidelberg (2005)
  2. O.Milanko, S.Milinković, Lj.V.Rajaković, Pregled hemijskih senzora, Pregledni članak, Hemijski pregled, 1-2 (1992) 47-55
  3. Lj.V.Rajaković, V.Ghaemmaghami, M.Thompson, Adsorption on Film-Free and Antibody-Coated Piezoelectric Sensors, Anal. Chim. Acta, 217 (1989) 111-123
  4. Lj.V.Rajaković, B.Čavić-Vlasak, V.Ghaemmaghami, Krishna M.R.Kallury, A.Kipling, M. Thompson, Mediation of Acoustic Energy Transmission from Acoustic Wave Sensors to the Liquid Phase by Interfacial Viscosity, Anal. Chem., 63, (1991) 615-621
  5. Lj.V.Rajaković, S.B.Štrbac, Surface Morfology and the Response of Piezoelectric Gas Sensor, Anal. Chim. Acta, 315 (1995) 83-91
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, PPT, Seminarski, Kolokvijum, Testovi, Domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20