Navigacija

D174 - Fizika materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika materijala
Akronim D174
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa fizičkim procesima u savremenim materijalima. Kroz program predmeta studenti se osposobljavaju za matematičko modelovanje fizičkih procesa u materijalima i za razumevanje fizičke suštine inženjeringa karakteristika materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa fizičkim osnovama nauke o materijalima, koje su od značaja za inženjerstvo materijala. Program predmeta obuhvata detaljno proučavanje modela kvazislobodnih elektrona u kristalu, koji omogućava prirodnu podelu materijala na provodnike, poluprovodnike i dielektrike, kao i proučavanje provodnih, dielektričnih, magnetnih i superprovodnih svojstava materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Model kvazislobodnih elektrona ; • Zonska struktura ; • Električna i toplotna provodnost materijala ; • Fononi ; • Kontaktne pojave. Difuzija ; • Ograničenja modela ; Provodna svojstva materijala ; • Klasifikacija provodnika i primene ; • Kvazijednodimenzionalni provodnici ; • Transport solitona i polarona ; Dielektrična svojstva materijala ; • Klasifikacija dielektrika i primene ; • Veza između makroskopskih i mikroskopskih parametara dielektrika ; • Teorija polarizabilnosti ; Magnetna svojstva materijala ; • Klasifikacija magnetika i primene ; • Slabo i jako magnetno uređenje ; • Makroskopska struktura magnetika ; Superprovodnost ; • Fenomenološke teorije ; • Mikroskopska (BCS) teorija ; • Džosefsonovi spojevi ; • Nisko i visokotemperaturni superprovodnici ; ;
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. Callister W., Material Science and Engineering – an introduction, John Wiley & Sons Inc., New York, 1997.
   2. Smith W., Principles of materials and engineering, MC Graw Hill Book Company Inc., New York, 1989.
   3. ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 30