Navigacija

D150 - Odabrana poglavlja instrumentalne analize

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja instrumentalne analize
Akronim D150
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne teorijsko znanje i eksperimentalne sposobnosti da koristi onu instrumentalnu metodu koja je relevantna za oblast iastraživanja kojom se bavi i da stekne osnovna znanja o odabranim metodama koje su obrađene na kursu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz predavanja, konsultacije i prezentaciju seminarskog rada student treba da razvije komunikacione sposobnosti. Istovremeno, kroz seminarske radove koje prezentuju ostali studenti, student ovladava znanjem o nizu drugih instrumentalnih metoda i njihovoj primeni a kroz zajedničku pripremu materijala za učenje razvija sposobnost timskog tada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Programom je obuhvaćen veći broj instrumentalnih metoda (spektroskopija, fluorescencija i fosforescencija, nuklearna magnetna rezonanca, termijske metode, gasna i tečna hromatografija, kombinovane metode itd.). Program kursa i izbor metoda zavise od interesovanja studenata i menjaju se svake godine.Svaki student, u dogovoru sa mentorom, bira jednu metodu, prikuplja literaturu i posećuje laboratoriju u kojoj se metoda primenjuje. Predstavlja metodu ostalim studentima kroz prezentaciju seminarskog rada i pisanjem kraćeg teksta (10-15 strana) u kome su objašnjeni osnovni principi rada instrumenta, ilustrovani konkretnim primerima. Studenti na kraju polažu završni test koji pokriva sve obrađene metode.
   Sadržaj praktične nastave Individualni rad u laboratoriji.
   Literatura
   1. F. Settle (Ed.), Hand Book of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
   2. L.D.Field, S.Sternhell, J.R.Kalman, Organic Structures from Spectra, John Wiley, 2002.
   3. M. Radojević i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
   4. Interni materijal za učenje koji je rezultat timskog rada studenata uz konsultacije sa nastavnikom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, konsulatacija sa svakim studentom i mentorske pomoći nastavnika u izradi seminarskog rada, individualne posete laboratoriji u kojoj se se primenjuje odabrana metoda, prezentacije seminarskih radova, timske pripreme materijala za učenje i polaganja testa.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30