Navigacija

D129 - Galvanska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Galvanska tehnika
Akronim D129
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se izučavanjem opštih principa i savremenih tehnologija taloženja metala i legura student upozna sa mehanizmom taloženja metalnih prevlaka, kao i njihovih svojstava. Kroz samostalnu izradu seminarskog rada-proračuna u galvanskoj tehnici i eksperimentalnog zadatka student treba da se osposobi da na kreativan način pristupi razmatranju i rešavanju konkretnih problema, prolazeći kroz sve faze u procesu taloženja metalnih prevlaka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao osnovna teorijska saznanja o različitim načinima dobijanja metalnih prevlaka, vrstama prevlaka, u zavisnosti od namene, i njihovim svojstvima. U okviru predmeta student radi idejno tehnološki projekat-proračun u galvanskoj tehnici. Posle uspešnog savladavanja predmeta student je stekao potrebna znanja da (i) samostalno prati literaturu, (ii) samostalno analizira konkretan problem elektrohemijskog taloženja metalnih prevlaka, osmisli plan tehnološkog procesa taloženja, ovlada primenom određenih tehnika i režima taloženja, (iii) stekao veštinu komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadataka, načina rešavanja i rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Vrste prevlaka, primena i značaj. Vodeni i jonski rastvori ; • Elektrohemijski postupci nanošenja metalnih prevlaka. Taloženje metala na katodi iz rastvora prostih i kompleksnih soli. Raspodela struje. ; • Uticaj inhibitora; uticaj dodataka. Taložna i pokrivna moć elektrolita. Uticaj izdvajanja vodonika na prevlaku i podlogu. Pojave na anodama. ; • Galvanske prevlake bakra, cinka, kadmijuma, nikla, hroma, kalaja, srebra, zlata. ; • Elektrohemijsko taloženje legura. Elektrohemijsko taloženje višeslojnih prevlaka. Anodna oksidacija aluminijuma i magnezijuma. ; • Elektrohemijsko taloženje poluprovodnika i taloženje na neprovodnim supstratima. Kontrola i korigovanje elektrolita. Otpadne vode i zaštita okoline ; • Osobine i ispitivanje galvanskih prevlaka. Struktura, koroziona stabilnost, tvrdoća, poroznost, adhezija. Unutrašnja naprezanja u galvanskoj prevlaci. Otpornost na habanje. Električna otpornost, sjaj, hrapavost. ; • Neelektrohemijski postupci dobijanja metalnih prevlaka. Hemijski postupci za nanošenje prevlaka. Nanošenje prevlaka isparavanjem u vakuumu. Modifikacija površine u plazmi. ; • Postrojenja i proračuni u galvanotehnici. ;
  Sadržaj praktične nastave • Eksperimentalni zadatak: osmišljavanje eksperimentalne tehnike i plana eksperimenta, izbor parametara procesa taloženja, izrada eksperimentalnog zadatka i komentara dobijenih rezultata ; • Seminarski rad-proračun u galvanskoj tehnici ;
  Literatura
  1. M.Schlesinger, M.Paunovic, "Modern Electroplating", J. Wiley, 2000.
  2. M.Paunovic, M.Schlesinger, "Fundamentals of Electrochemical Deposition", J. Wiley, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, eksperimentalna vežba
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20