Navigacija

D126 - Imobilisani biokatalizatori: tehnike imobilizacije, bioreaktori i primena

Specifikacija predmeta
Naziv Imobilisani biokatalizatori: tehnike imobilizacije, bioreaktori i primena
Akronim D126
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje specijalističkih i novih saznanja o savremenim bioreaktorskim sistemima sa imobilisanim ćelijama i enzimima i njihovoj primeni u biotehnološkim procesima, farmaciji, biomedicini, organskoj sintezi, zaštiti životne sredine i drugim oblastima. Cilj je takođe da studenti osposobe i za eksperimentalno istraživački rad u ovoj oblasti kroz laboratorijska ispitivanja različitih nosača biokatalizatora, metoda imobilizacije i odabranog bioreaktorskog sistema sa imobilisanim ćelijama ili enzimom sa stanovišta režima rada i efikasnosti procesa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli nova i proširili postojeća znanja o savremenim imobilisanim sistemima koji imaju sve veću primenu u biotehnološkim procesima, farmaciji, medicini i dijagnostici. ; 2. Studenti su stekli sposobnost da kritički analiziraju i vrednuju različite postupke imobilizacije i samostalno razvijaju nove imobilisane sisteme sa odgovarajućim karakteristikama za specifičnu namenu. ; 3. Studenti su stekli kompetencije za samostalno osmišljavanje i izvođenje eksperimentalnog plana i analizu i prikaz dobijenih rezultata. ; 4. Studenti su stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenim bioreaktorskim sistemima sa imobilisanim ćelijama ili enzimima koji imaju široku primenu u različitim oblastima biotehnologije, farmacije, biomedicine i tretmana otpadnih voda. Nastavni program obuhvata pregled tipova i karakteristika komercijalnih nosača za imobilizaciju, teorijske principe i praktične primene klasičnih i novih tehnika za imobilizaciju biokatalizatora, i analizu osnovnih tipova bioreaktora sa stanovišta hidrodinamike, karakteristika prenosa mase, projektnih parametara i primene. Predmet takođe upoznaje studente sa savremenim trendovima razvoja imobilisanih sistema, kao i sa različitim oblastima i mogućnostima primene.
  Sadržaj praktične nastave Predmet obuhvata i eksperimentalno-istraživački rad studenata na ispitivanju različitih tipova nosača, tehnike imobilizacije, a zatim i na uspostavljanju i testiranju odabranog bioreaktorskog sistema sa imobilisanim ćelijama ili enzimom sa stanovišta režima rada i efikasnosti procesa.
  Literatura
  1. Z. Knežević-Jugović, “Enzimsko inženjerstvo”, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 2008.
  2. L. Cao, Carrier-bound immobilized enzymes: Principles, Applications and Design, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, Germany, 2005.
  3. R.F. Taylor, Protein immobilization: Fundamentals and application, Marcel Dekker Inc., New York, 2001.
  4. Fundamentals of Cell Immobilisation Biotechnology, Focus on Biotechnology, Vol. 8a, V. Nedovic and R.G. Willaert (eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004.
  5. Bioreactor immobilized enzymes and cells. Fundamentals and applications, M. Moo-Young (ed.), Elsevier Applied Science, London and New York, 1988.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, istraživački rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 35
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari