Navigacija

D105TT - Inženjerstvo površine polimernih i tekstilnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerstvo površine polimernih i tekstilnih materijala
Akronim D105TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen obavezni predmet studijskog profila Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim postupcima obrade površine polimernih i tekstilnih materijala i sa efektimakoji se mogu dobiti njihovom primenom.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekivani ishodi predmeta su: stečeno teorijsko znanje iz oblasti savremenih postupaka obrade površine i poznavanje metoda i tehnika za karakterizaciju dobijenih efekata; stečeno analitičko iskustvo (veština) za primenu savremenih metoda obrade i karakterizacije polimernih i tekstilnih materijala na konkretnim primerima iz industrijske prakse; i stečene stručne kompetencije u oblasti savremene napredne tehnologije koje treba da obezbede visoki nivo komunikacije studenta sa razvojno-istraživačkim, proizvodnim i komercijalnim udruženjima u oblasti polimernih i tekstilnih materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet čine dva modula: teorijski i eksperimentalni. Teorijski modul daje osnovne principe postupaka obrade polimernih i tekstilnih materijala u površinskom sloju ii objašnjava njihove prednosti u odnosu na konvencionalne postupke obrade. Takođe, posebna pažnja je posvećena izboru i osnovnim principima metoda za karakterizaciju promena (hemijske i fizičke) na površini materijala. Eksperimentalni modul se bavi dvema metodama za karakterizaciju površine (rentgen fotoelektronska spektroskopija i određivanje ugla kvašenja) sa aspekta analize dobijenih rezultata i određivanja efikasnosti metoda za obradu površine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, (2001).
   2. Alfred Grill, Cold Plasma in Material Fabrication – From Fundamentals to Applications, IEEE Press, New York, 1994.
   3. Grupa autora, Surface Characterization Methods: Principles, Techniques and Applications, Surface Science Series, ed. by A.J.Milling, Volume 87, Marcel Dekker Inc., New York, (1999).
   4. X.Tao Ed., Smart Fibres, Fabrics and Clothing, CRC Press (2001).
   5. D.Jocić, P.Jovančić, M.Radetić, T.Topalović, Z.Lj.Petrović, Primena savremenih postupaka modifikovanja površine tekstilnih vlakana radi postizanja multifunkcionalnih svojstava tekstilnog materijala, Hemijska Industrija, 57, No.10, 491-499 (2003).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminar, domaći zadatak
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20