Navigacija

D103 - Biohemijska kinetika

Specifikacija predmeta
Naziv Biohemijska kinetika
Akronim D103
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu niz novih saznanja i akademskih veština iz oblasti biohemijske kinetke kao i da savaladaju savremene tehnike i metode analize kinetičkih podataka uz pomoć različitih programskih paketa na konkretnim primerima preuzetim iz savremene naučne literature. Isto tako, cilj predmeta je da studenti steknu veštine da koriste stručna znanja za kritičku analizu relevantnosti kinetičkih modela u određenim slučajevima i kako se oni koriste za optimizaciju i projektovanje biotehnoloških procesa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: ; (i) proširili postojeće znanje i stekli sposobnost da analiziraju složene probleme iz oblasti kinetike biohemijskih reakcija što je neophodno za projektovanje i optimizaciju biohemijskih procesa; (ii) stekli sposobnost da samostalno analiziraju i obrađuju kinetičke podatke i usvajaju kinetičke modele koji opisuju složene biohemijske reakcije u različitim sistemima; (iii) stekli sposobnost da koriste programske pakete specijalizovane za biohemijske reakcije (Matematica, EZ-FIT V1.1, ENCORA 1.2); (iv) stekli veštine da koriste stručna znanja za kritičku analizu i vrednovanje adekvatnosti odgovarajućih modela u konkretnim slučajevima i na osnovu toga donose strateške odluke; (v) stekli sposobnost da rade u timu kao i da komuniciraju u kritičkom dijalogu sa kolegama u struci. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta razmatraju se teoretski i praktični aspekti kinetike enzimskih i mikrobnih procesa. Predmet prekriva sledeće oblasti: biohemijska termodinamika, savremena oruđa i tehnike kinetičke analize, kinetika reverzibilnih i dvosupstratnih enzimskih reakcija, pH i temperaturna zavisnost složenih enzimski katalizovanih reakcija, kinetika oligomernih i kooperativnih enzima (sekvencijalni i simetrični modeli), praktična primena kinetičkih rezultata i njihova primena u proučavanju odnosa između strukture i funkcije proteina. Oblasti iz mikrobne kinetike obuhvataju kinetiku mikrobnog rasta u složenim sistemima, kinetiku rasta mešovite populacije i mikrobnu kompeticiju, višesupstratne sisteme kao i kinetiku mikrobnih procesa limitiranu sa više nutrijenata.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata računske vežbe i vežbe na računaru. Računski primeri iz kinetike dvo-supstratnih enzimskih reakcija i termodinamike, stehiometrije i kinetike mikrobnog rasta u složenim sistemima. Kinetički podaci, koje će studenti obrađivati, preuzimaće se iz naučne literature. Pažnja je posvećena sticanju iskustva u korišćenju biohemijskih softverskih paketa za obradu podataka (Matematica, EZ-FIT V1.1, ENCORA 1.2).
   Literatura
   1. R.A. Alberty, Enzyme kinetics: rapid-equilibrium applications of Matematica, Wiley, 2011.
   2. A.G. Marangoni, Enzyme kinetics: a modern approach, John Wiley & Sons, 2003.
   3. Z. Knežević-Jugović, “Enzimsko inženjerstvo”, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2008.
   4. V. Leskovac, Comprehensive enzyme kinetics, Springer, 2003.
   5. D.L. Purich, R.D.Allison, Handbook of biochemical kinetics: a guide to dynamic processes in the molecular life sciences, Academic Press, 1999.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, obrada kinetičkih podataka uz primenu softverskih paketa.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 15