Navigacija

D102TT - Geotekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Geotekstilni materijali
Akronim D102TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa posebnom vrstom tehničkog tekstila, tzv. geotekstilnim materijalima sa aspekta njihove strukture, svojstava i primene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kao rezultat ove edukacije kod studenata se razvija kritički stav i sposobnost za pravilan i svrsishodan pristup pri odabiru odgovarajućeg geotekstilnog materijala u zavisnosti od njegove namene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kroz sadržaj predmeta studenti se bliže upoznaju sa karakteristikama, mogućnostima primene i stanjem tržišta savremenih geotekstilnih materijala. Predmet obuhvata sledeće nastavne jedinice: geosintetički materijali, geotekstilni materijali, sirovine za proizvodnju geotekstilnih materijala, osnovna svojstva geotekstilnih materijala, primena i tržište geotekstilnih materijala.
   Sadržaj praktične nastave Predmet ne sadrži praktičnu nastavu.
   Literatura
   1. Adanur S., Handbook of Weaving, Technomic Publishing Company, Lancaster, USA, 2001.
   2. Horrocks A.R., Anand S.C., Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2000.
   3. Literatura sa interneta.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije tokom izrade seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50