Navigacija

BBI313 - Oprema u biotehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Oprema u biotehnologiji
Akronim BBI313
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elementi opreme u procesnoj industriji Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konstruktivnim rešenjima, principom rada, metodama izbora i eksploatacijom opreme u biotehnologiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, računske primere i izradu samostalnog seminarskog rada, studenti će steći adekvatno znanje o opremi u biotehnologiji i njenoj pogonskoj eksploataciji. Stečeno znanje će moći da primene u inženjerskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Podela opreme u biotehnologiji. Osnovni principi izbora opreme. Važeća tehnička regulativa. Oprema pod pritiskom. ; Izbor konstrukcionog materijala za izradu opreme u biotehnologiji. Vrste materijala otpornih na koroziju; primeri primene nerđajućih čelika, legura obojenih metala, nemetala, kompozita i njihovih spojeva. Opasnost od zagađenja proizvoda konstrukcionim materijalom. ; Klasifikacija i osnovna konstruktivna rešenja bioreaktora. Izbor odgovarajuće konstrukcije u zavisnosti od definisanog procesa. Različita rešenja mehaničkog mešanja u bioreaktorima. Vrste mešalica, izbor mešalice i potrebni podaci za proračun. ; Oprema za sterilizaciju. Rešavanje sterilizacije radnog prostora, procesnog vazduha i hranljive podloge. Pregled izvedenih rešenja opreme za termičku, mehaničku i hemijsku sterilizaciju. Pregled opreme za usitnjavanje. Konstrukciona rešenja i princip rada opreme za separaciju. Oprema za homogenizaciju. Pregled konstruktivnih rešenja opreme za sušenje u biotehnologiji. Principi izbora. ; Oprema za biotehnološke procese u energetici. Konstrukciona rešenja i princip rada digestora i pomoćne opreme za skladištenje i distribuciju. ; Konstrukcije, principi rada i načini izbora mernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata. Povezivanje zasebnih celina i montaža tehnoloških linija u biotehnološkoj proizvodnji. Primeri izvedenih postrojenja. Eksploatacija i održavanje opreme. Projektovani vek i sigurnost. Faktori koji utiču na pojavu oštećenja opreme. Problem korozije pod naponom.
  Sadržaj praktične nastave Analiza izvedenih rešenja opreme u biotehnologiji. Dimenzionisanje i osnove proračuna duplikatorske bioreaktorske posude pod pritiskom. Proračun prihvatnog rezervoara u biotehnološkom pogonu. Izvedena rešenja i računski primeri dimenzionisanja pratećih uređaja. Proračun autoklava i izbor mernih i sigurnosnih uređaja.
  Literatura
  1. Pisani izvodi sa predavanja (handouts) i materijal sa vežbi
  2. S. Sedmak, S. Putić, Lj. Milović, M. Zrilić, M. Rakin, Praktikum za konstruisanje opreme u procesnoj industriji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2006.
  3. Technology Transfer in Biotechnology From Lab to Industry Production - with contributions by numerous experts, Series: Advances in bioshemical Engineering / Biotechnology, vol.92, Kragl Udo (Ed.), 2005.
  4. G. Saravakos and A. Kostaropoulos, Handbook of Food Processing Equipment, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  5. S. Sedmak, M. Nikolić, V. Vojnović, Priručnik za konstruisanje procesne opreme, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994.
  6. M. Kuburović, M. Stanojević, Biotehnologija, SMEITS, Beograd, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici (korišćenje video projektora i računara, grafoskopa i table). Računski primeri navedeni u praktičnoj nastavi primenom PC računara i licenciranih MS Office i CAD programa. Priprema studenata u manjim grupama za samostalnu izradu seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 30