Navigacija

14TET32 - Netkani tekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Netkani tekstilni materijali
Akronim 14TET32
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit iz predmeta Tekstilni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa vrstama, svojstvima i primenom najvažnijih tipova netkanih tekstilnih materijala, kao i sticanje fundamentalnih znanja o savremenim postupcima proizvodnje netkanih tekstilnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za utvrđivanje osnovnih parametara za proizvodnju različitih vrsta netkanih tekstilnih materijala i za rad u industrijskim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet obezbeđuje znanja iz oblasti tehnologije proizvodnje netkanih tekstilnih materijala. Predmetom su obuhvaćeni: vrste, značaj i primena netkanih tekstilnih materijala, vrste i tipovi osnovnih konstruktivnih elemenata i pomoćnih sredstava, tehnološki postupci dobijanja osnovnog sloja (mehanički, aerodinamički, hidrodinamički, ekstruzijom polimera, ostali načini izrade), tehnološki postupci učvršćivanja osnovnog sloja (mehanički, hemijski i termički), postupci dorade netkanih tekstilnih materijala, dobijanje tekstilnih materijala drugim nekonvencionalnim tehnikama (tekstilni materijali formirani obrazovanjem petlji na nosećoj podlozi i laminirani tekstilni materijali), ispitivanje i ocena kvaliteta netkanih tekstilnih materijala.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata: proračun tehnoloških parametara dobijanja plastice mehaničkim postupkom, izračunavanje proizvodnje mašina za iglanje i prošivno-pletaćih mašina, određivanje nekih fizičko-mehaničkih i sorpcionih svojstava netkanih tekstilnih materijala, upoznavanje sa tehnološkim postupcima proizvodnje netkanih tekstilnih materijala u fabričkim pogonima.
  Literatura
  1. S.Lukić, K.Asanović, Netkani tekstilni materijali, Interna skripta katedre za TI.
  2. D. Hoffer, Netkane tekstilije, SITTH, Zagreb, 1976
  3. J. Lunenschloss, W. Albrecht, Non-Woven Bonded Fabrics, Ellis Horwood, Chichester, 1985.
  4. W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, Nonwoven Fabrics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, računske i laboratorijske vežbe i posete fabrici.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari