Navigacija

14TET214 - Ekologija u tekstilnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Ekologija u tekstilnoj industriji
Akronim 14TET214
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa problemima zagađenja voda tekstilne industrije, postupcima njihovog prečišćavanja i mogućnostima minimizacije zagađenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da dizajniraju procese i postupke u obradi tekstilnog materijala sa aspekta minimalnog zagađenja životne sredine. Pri tome se upoznaju sa metodama za kontrolu i ocenu kvaliteta otpadnih voda tekstilne industrije. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Studenti se upoznaju sa karakteristikama otpadnih voda tekstilne industrije i postupcima njihove obrade, a posebno tehnikama i metodama prevencije ili smanjenja zagađenja otpadnih voda.
   Sadržaj praktične nastave 1. Uklanjanje tekstilnih boja postupkom adsorpcije iz vodenog medijuma sorbentom na bazi vune kao sekundarne sirovine. ; 2. Uklanjanje karakterističnih jona teških metala postupkom adsorpcije iz vodenog medijuma sorbentom na bazi vune kao sekundarne sirovine. ; 3. Fotodegradacija tekstilnih boja u vodenom medijumu nanočesticama titan-dioksida. ; 4. Degradacija tekstilnih boja vodonik-peroksidom u prisustvu ultrazvuka. ;
   Literatura
   1. V. Rekalić „Analiza zagađivača vazduha i vode“, TMF, 1989
   2. Materijal sa predavanja
   3. Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker, 2004
   4. Brent Smith, Identification and Reduction of Pollution Sources in Textile Wet Processing, North Carolina State University, U.S:A., 1986.
   5. Textile Industry and the Environment, United Nations Environment Programme, 1994
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30