Navigacija

14MZH11 - Odabrana poglavlja fizike materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja fizike materijala
Akronim 14MZH11
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa fizičkim procesima u savremenim materijalima. Kroz program predmeta takođe se demonstrira neophodnost primene najmodernijih fizičkih teorija na proučavanje osobina materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz ovaj kurs student se osposobljava za matematičko modelovanje fizičkih pojava u materijalima i njihovih osobina.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Toplotna svojstva materijala – Električna i toplotna provodnost materijala. Fononi. Kontaktne pojave. Provodna svojstva materijala – Klasifikacija provodnika i primene. Kvazijednodimenzioni provodnici. Dielektrična svojstva materijala – klasifikacija dielektrika i primene. Veza između makroskopskih i mikroskopskih parametara dielektrika. Teorije polarizabilnosti. Magnetna svojstva materijala – klasifikacija magnetika i primene. Slabo i jako magnetno uređenje. Makroskopska struktura magnetika. Superprovodnost – Fenomenološke teorije. Mikroskopska (BCS) teorija. Džozefsonovi spojevi i primena. Niskotemperaturni i visokotemperaturni superprovodnici.
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. Callister W., Material Science and Engineering – An Introduction, John Wiley&Sons, New York 1997.
   2. Smith W., Principles of Materials and Engineering, MC Graw Hill Book Company Inc., New York 1989.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 30