Navigacija

14MTET26 - Bioaktivna i medicinska vlakna

Specifikacija predmeta
Naziv Bioaktivna i medicinska vlakna
Akronim 14MTET26
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje fundamentalnim znanjima koja se odnose na dobijanje, strukturu, svojstva i primenu bioaktivnih i medicinskih vlakana. Stečena znanja razviće sposobnost za multidisciplinarni pristup novim tekstilnim materijalaima i novim tehnologijama, razvoju novih bioaktivnih i medicinskih vlakana i materijala, kao i samostalno definisanje novih ideja u istraživanjima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da znanja iz oblasti bioaktivnih i medicinskih vlakana i tekstila mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u naučno-istraživačkom i stručnom radu u oblasti tekstilih i tehničkih materijala. Studenti će ovladati fundamentalnim znanjima o savremenim bioaktivnim i medicinskim vlaknima i proizvodima, razviti sposobnost kritičke analize postojećih znanja i predviđanja ponašanja ovih materijala u eksploataciji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata fundamentalna znanja iz oblasti bioaktivnih i medicinskih vlakana, sa posebnim osvrtom na procese i postupke dobijanja, strukturu i svojstva, i moguću primenu. Programom su obuhvaćena vlakna sa programiranom biološkom aktivnošću, kao i vlakna koja se koriste za izradu materijala za tretiranje rana i previjanje, implantabilne medicinske materijale, veštačke depoe lekovitih preparata i tekstilne materijale i proizvode za kompresionu terapiju.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijskim vežbama su obuhvaćeni: Dobijanje i karakterisanje hemisorpcionih vlakana hemijskim modifikovanjem konvencionalnih tekstilnih vlakana, dobijanje i karakterisanje biološki-aktivnih vlakana, kao i Fiziko-mehanička svojstva tekstilnih materijala namenjenih za kompresionu terapiju
   Literatura
   1. Bioactive Fibers and Polymers, ed. J.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   2. Medical Textiles, ed. S.Anand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
   3. Textiles and the Skin, eds. P.Elsner, K.Hatch, W.Wigger-Alberti, Karger, Basel, 2003
   4. Biofunctional Textiles and the Skin, eds. U.-C.Hipler, P.Elsner, Karger, Basel, 2006
   5. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers, Russian Journal of Applied Chemistry.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, izradu eksperimentalnih vežbi i seminarskih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40