Navigacija

14MMI5 - Metalurgija gvožđa i čelika - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija gvožđa i čelika - odabrana poglavlja
Akronim 14MMI5
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Metalurgija gvožđa i čelika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima savremenih procesa izrade gvožđa i čelika čiji je osnovni cilj smanjiti troškove izrade kako u pogledu potrošnje energije i deficitarnih sirovina tako i u pogledu brže i ekološki ispravnije proizvodnje .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs pruža neophodna znanja potrebna za razumevanje dostignutog stepena razvoja u savremenoj tehnologiji izrade gvožđa i čelika.Student će moći da prepozna razliku u pojedinim postupcima izrade gvožđa i čelika kao i razloge upotrebe istih.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Principi izrade gvožđa u visokoj peći. ; • Potrebne sirovine, energija i oprema u klasičnom postupku-prednosti i nedostaci ; • Savremeni postupci izrade gvožđa metodom direktne redukcije (HYL, MIDREX, PLAZMA, COREX i dr.)-prednosti i nedostaci ; • Kiseonični konvertor kao supersonični reaktor za rafinaciju čelika. ; • Vanpećna obrada i proizvodnja čistih čelika (LD, AOD, SKRATA i drugi postupci) ; • Topljenje pod slojem troske i kontinuirano livenje. ; • Ekološki aspekti proizvodnje gvožđa i čelika ;
  Sadržaj praktične nastave Proračuni masenih i ttoplotnih bilansa visoke peći, kiseoničnih konvertora i ostalih postrojenja u metalurgiji gvožđa i čelika .Poseta Sartid, Smederevo.
  Literatura
  1. B. Božić, Metalurgija gvođa, BIGS, Beograd, 1973
  2. B. Božić, Hemijska metalurgija gvožđa i čelika, Naučna knjiga, Beograd, 1973
  3. M.Jovanović, Z.Popović, Peći u metalurgiji gvožđa i čelika, Građevinska knjiga, ; 1970 ;
  4. Metalurgija čelika, Beleške sa predavanja Lj. Nedeljkovića, interni ; materijal katedre ;
  5. Bodsworth C., Bell B.H.: Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture, Second Edition, Longman, 1972, London, ISBN 0 582 44116 1
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava sa računskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 10